Дослідники Великої Волині


Бармак Микола Валентинович

Бармак Микола Валентинович – історик, доктор історичних наук, професор. Член клубу випускників Варшавського університету. Учасник Міжнародного проекту міждисциплінарних досліджень у сфері соціальних наук Tiscass (Болгарія, Румунія, Україна). Член українського геральдичного товариства.

Народився в січні 1966 р. в місті Новограді-Волинському Житомирської області. У 1989 р. з відзнакою закінчив історичний факультет Луцького педагогічного інституту ім. Л. Українки і розпочав роботу асистентом на кафедрі історії України. Викладав курси з історії України, історичного краєзнавства, політології.

В березні 1997 р. в Інституті національних відносин НАН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук по темі “Міграційні процеси серед німецького, чеського та єврейського населення Волинської губернії (17961914 рр.)” по спеціальності “Етнологія”. З жовтня 1999 р. доцент кафедри історії України.

З грудня 2001 р. по вересень 2003 р. перебував на посаді начальника управління з питань внутрішньої політики Тернопільської обласної державної адміністрації. Викладач Тернопільського регіонального Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій.

У листопаді 2005 р. закінчив докторантуру Львівського регіонального інституту державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України.

В лютому 2008 р. в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України успішно захистив докторську дисертацію “Формування владних інституцій Російської імперії на Правобережній Україні (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.)” по спеціальності “Історія України”.

В липні 1998 р. закінчив Східну літню школу при Варшавському університеті.

З січня по липень 2001 р. пройшов наукове стажування в Інституті етнонаціональних досліджень та політології (м. Київ).
З грудня 2001 р. по вересень 2003 р. перебував на посаді начальника управління з питань внутрішньої політики Тернопільської обласної державної адміністрації.

Викладач Тернопільського регіонального Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій.

У жовтні 2005 р. пройшов навчання в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної Академії державного управління при Президентові України.
У листопаді 2005 р. закінчив докторантуру Львівського регіонального інституту державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України.

З жовтня 1999 р. доцент кафедри історії України Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Основні напрямки наукових досліджень

а) дослідження компактних груп населення українських земель в ХІХ - початку ХХ ст. (німці, чехи, поляки, росіяни, євреї) та їх вплив на сучасний стан міжетнічних і міждержавних відносин.

б) дослідження історичного минулого Тернопілля. Вийшли з друку розробки уроків для школи з історії України під назвою “Наш край – Тернопільщина”, надруковані об’ємні статті про славетних земляків – О. Кисілевську, Й. Сліпого, С. Дністрянського, М. Конрада;
в)
комп’ютерні технології у викладанні курсу історії та права;
г)
сучасне право України, проблеми його вивчення;
д) формування російської системи управління на українських землях часів Російської імперії.

Список основних опублікованих праць

1993

Бармак М. Чеська еміграція на Волинь // VІ Всеукраїнська конференція “Історичне краєзнавство у відродженні духовності, культури, багатовікових національних традицій України (28.ІХ. – 1.Х.1993). – Луцьк, 1993. – С. 168–172.

1994

Бармак М. Німецькі колонії на Волині в першій половині 19 ст. / М. Бармак // Волинь і волинське зарубіжжя : тези доповідей та повідомлень Міжнар. наук. конф. , Луцьк, 16–18 черв. 1994 р. – Луцьк, 1994. – С. 117–119.

Бармак М. Початок німецької колонізації Волині / М. Бармак // Велика Волинь: минуле й сучасне. – Хмельницький, Ізяслав, Шепетівка, 1994. – С. 117–120.

1995

Бармак М. Еміграція селян Волині і Поділля в США і Бразилію / М. Бармак // Науковий збірник історичного факультету. – Вип. 2, ч. 1. – Тернопіль, 1995. – С. 108–111.

Бармак М. Тернопілля від початку ХХ ст. до ІІ світової війни / М. Бармак // Тернопілля: сторінки історії. – Тернопіль, 1995. – С. 130–149.

1996

Бармак М. Початок переселення чеських селян у Волинську та Подільську губернії / М. Бармак // Україна на шляху до незалежності і демократії : тематичний збірник праць викладачів, студентів і аспірантів історичного факультету. – Тернопіль, 1996. – С. 94–98.

Бармак М. Формування "лінії осілості" єврейського населення Волині та Поділля / М. Бармак // Україна на шляху до незалежності і демократії : тематич. зб. пр. викладачів, студентів і аспірантів історичного факультету – Тернопіль, 1996. – С. 89–94.

1997

Бармак М. Освоєння та утворення компактних поселень німців на волинських землях / М. Бармак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. – Вип. 4. Серія: Історія : зб. наук. пр. – Тернопіль, 1997. – С. 40–54.

Бармак М. Розселення чеських селян у Волинській губернії в ХІХ – на початку ХХ ст. / М. Бармак // Михайло Грушевський – погляд із сьогодення : зб. наук. пр. і матеріалів Міжнар. наук. конф., присвяченої 130–річчю від дня народження М. С. Грушевського. – Тернопіль, 1997. – С. 234–242.

1998

Бармак, М.  Наш край – Тернопільщина : на допомогу вчителю та учням / М. Бармак, О. Бармак. – Вид. 2-е,  доп. і перероб. – Тернопіль, 1998. – 186 с.

***

Бармак М. Йосиф Сліпий – шлях богослова, науковця, педагога / М. Бармак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Історія : зб. наук. пр. – Тернопіль, 1998. – Вип. 7. – С. 318–337.

1999

Проект Конституції ЗУНР С. Дністрянського // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Історія. – Тернопіль, 1999. – Вип. 8. – С. 11–14.

Бармак, М.  Німецьке, чеське та єврейське населення Волинської губернії (1796–1914 рр.)  / М. Бармак. – Тернопіль, 1999. – 208 с.

Бармак, М.  Олена Кисілевська : біографія, спомини, виступи, статті (до 130-річчя з дня народження) / М. Бармак, Н. Гулей. – Тернопіль, 1999. – 86 с.

Бармак М. Україно-польські відносини на тлі російсько-польського протистояння на Правобережжі України в 30-х – на початку 60-х років (за матеріалами монографії Даніеля Бовуа) / М. Бармак // Stosunki ukrai(sko-polskiе w XX wieku: pa(stwowо?(, spo?ecze(stwo, kultura. Науковий збірник. Матеріали міжнародної наукової конференції 1516 квітня 1999 р. – Тернопіль, 1999. – С. 7078.

2000

Бармак М. Матеріали до вивчення теми “Наш край на початку ХХ ст.” / М. Бармак // Краєзнавство в системі підготовки сучасного вчителя : матеріали науково-методичної конференції. Тернопіль, 2000. С. 3136.

2005

Бармак М. Губернське правління як орган управління губернією в першій половині ХІХ ст. (на прикладі Київської, Подільської та Волинської губерній Російської імперії) / М. Бармак // Збірник наукових праць Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 5765.

Бармак М. Дослідник україно-польсько-російських відносин на Правобережній Україні в ХІХ ст. професор Сорбони Даніель Бовуа / М. Бармак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Історія. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 30–36.

Бармак М. Землеволодіння та землекористування чеських поселенців Волинської губернії // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2005. – Вип. 6. – С. 76–81.

Бармак М. Органи управління Київською, Подільською та Волинською губерніями Російської імперії наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст. / М. Бармак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Історія. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3. – С. 18–24.

Бармак М. Шляхи поповнення земельної власності російських дворян та казни на Правобережній Україні (кінець XVIII – початок ХІХ ст.) / М. Бармак, В. Брославський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Історія. – Тернопіль, 2005. – Вип. 1. – С. 16–20.

2006

Бармак М. Господарське життя німецьких колоній Волинської губернії (XIXпочаток XX ст.) / М. Бармак // Український селянин. – 2006. – Вип. 10. – С. 219–222.

Бармак М. Законодавче регулювання життєдіяльності єврейського населення Волинської губернії (перша половина ХІХ ст.) / М. Бармак // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. зб. – Рівне : РДГУ, 2006. – Вип. 8. – С. 84–89.

2007

Бармак, М.  Формування владних інституцій Російської імперії на Правобережній Україні (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) / М. Бармак. – Тернопіль, 2007. – 512 c.

***

Бармак, М. Станіслав Дністрянський – правознавець світового рівня / М. Бармак, О. Бармак // Київська старовина. – 2009. – № 4. – С. 145–165.

2008

Бармак, М. Кардинал Йосиф Сліпий: “Життя заради єдності українського народу” / М. Бармак // Тернопіль вечірній. – 2008. – 39 верес. – С. 6.

Бармак, М. Олена Кисілевська: сенаторка польського сейму, перша голова Світової федерації українських жіночих організацій / М. Бармак // Тернопіль вечірній. – 2008. – 1–7 жовт. – С. 14.

Бармак, М. Олена Кисілевська: сенаторка польського сейму, перша голова світової федерації українських жіночих організацій / М. Бармак // Українська історична біографістика: забуте і невідоме / Терноп. нац. пед. ун-т ; за заг. ред. проф. Л. Алексієвця. – Т. : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Ч. 2. – С. 123–132.

Бармак, М. Правознавець зі світовим ім’ям / М. Бармак // Тернопіль вечірній. – 2008. – 19 листоп. – С. 12.

2013

Бармак, М. Бережанський період науково-дослідницької діяльності Степана Томашівського (1875–1930) / М. Бармак // Бережанська гімназія : сторінки історії : матеріали Міжнар. наук. конф., 19 верес. 2013 р. / Бережан. краєзн. музей. – Тернопіль, 2013. – С. 92–97.

2015

Бармак, М. Йосиф Сліпий: життя заради релігійної єдності українського народу / М. Бармак // Українська Греко-Католицька Церква у контексті вітчизняної історії та сучасних суспільних реалій (до 150-ліття з дня народження митрополита Андрея Шептицького та 70-ліття з дня ув’язнення патріарха Йосифа Сліпого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції, 24–25 квіт. 2015 р., м. Тернопіль / [гол. ред. Е. Бистрицька]. – Тернопіль ; Київ : Вектор, 2015. – С. 143146.

2017

Бармак М. Проблеми національно-патріотичного виховання: історичний та психолого-педагогічний аспекти : зб. тез наук. робіт учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (до 125–річчя від Дня народж. Йосифа Сліпого), 23 лют. 2017 р., м. Тернопіль / Терноп. обл. комун. ін-т післядипломної пед. освіти ; [уклад.: В. С. Мисик та ін.]. – Тернопіль : ТОКІППО, 2017. – 148 с.

Бармак М., Шкільнюк Н. Соціальна структура, адміністративний та економічний аспекти міст Волинської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / М. Бармак, Н. Шкільнюк. – Тернопіль, 2017. –  248 c.

Бармак М. Джерела формування прибутків муніципальних бюджетів міст Волині другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / М. Бармак, Н. Шкільнюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2017. – Вип. 1, ч. 1. – С. 29–35.

2018

Бармак М. Податкові платежі до бюджетів міст Волинської губернії (друга половина ХІХ ст.) / М. Бармак // Проблеми і перспективи гуманітарних наук в умовах глобалізації: матеріали І Всеукраїнської наукової конференції (3 грудня 2018 р. м. Тернопіль). –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – С. 128–136.

id :18
2021-12-08
переглядів :46