Дослідники Великої Волині


Антонович Володимир Боніфатійович (1834–1908)

У 1834 році народився Володимир Антонович, історик, археолог, археограф, етнограф, нумізмат та громадсько-політичний діяч; член-кореспондент Петербурзької АН, фундатор київської школи істориків, співзасновник та голова Історичного товариства імені Нестора Літописця, одна з чільних постатей українського національного руху 2-ї половини 19 ст. Докторську дисертацію "Очерк истории Великого княжества Литовского до смерти Ольгерда" (1878) захистив у Київському університеті. У травні 1878 – ординарний професор при кафедрі російської історії Київського університету. 1879 перебував у річному закордонному науковому відрядженні. 1880 – декан історико-філологічного факультету Київського університету; одержує чин статського радника зі старшинством. Став одним з ініціаторів заснування першого в Україні історичного журналу "Киевская старина" (1882), активно співпрацював у ньому. 1883 склав повноваження декана, продовжуючи плідну педагогічну та наукову працю. Наприкінці 1890 – поч. 1891 перебував у закордонному науковому відрядженні (Польща, Чехія, Австрія). У грудні 1891 – дійсний статський радник, 1892 затверджено позаштатним членом Імператорської археографічної комісії, а 1895 – заслуженим ординарним професором. Відвідав з науковою метою архів Ватикану. Продовжував активно працювати в галузі археології та нумізматики. Особливу цінність має складений і виданий Антоновичем каталог "Описание монет и медалей, хранящихся в Нумизматическом музее университета св. Владимира" (1896). 1872–1906 – завідувач Нумізматичним музеєм Київського університету. Зібрав понад 10 тисяч експонатів. 1903 нагороджено орденом св. Станіслава 1-го ст. Бере активну участь у підготовці та проведенні 3-го (1874) та 9-го (1899) археологічних з'їздів у Києві, де зробив 36 доповідей. Учасник Археологічного конгресу в Лісабоні (1880). До початку його археологічних студій української археології як науки не існувало. Найважливіші праці з археології – "Раскопки в стране древлян" (1893), "Археологическая карта Киевской губернии" (1895), "Археологическая карта Волынской губернии" (1901). Погляди А. Токвіля, Г. Бокля, О. Т'єррі, Ф. Гізо, Н. Фюстель де Куланжа, Г. Спенсера, Л. Блана були основою історичних концепцій наукового та громадського світогляду Антоновича. Вчителями його можна вважати М. Максимовича, М. Іванишева та М. Костомарова. Він вважав, що соціальне життя народу формується згідно з провідною ідеєю цього народу, а також відповідно до рівня його самосвідомості, культури, освіти, ніколи не обстоював національну винятковість, високо підносив роль культури в історії народу, орієнтуючись на західні взірці. Політичну роботу без культурних підстав вважав марною справою. Як послідовник еволюціонізму, не вірив у швидкі революційні зміни, вважаючи, що лише послідовна просвітницька діяльність та піднесення свідомості народу є єдино правильним шляхом.

Помер 21 березня 1908 р.

Список основних опублікованих праць

1868

Антоновыч В. Последние времена казачества на правой стороне Днепра: По актам с 1679 по 1716 год. Извлечено из 2-го тома ІІІ части Архива Юго-Западной России, изданного Киевскою комиссией для разбора древних актов / В. Антоновыч. – Киев, 1868. – 191 с.

1877

Антоновыч В. Колдовство: Документы – процессы – исследование / В. Антоновыч. – Спб, 1877. – 139 с.

1882

Антоновыч В. Киев, его судьба и значение с XIV по XVI ст. (13621569) / В. Антоновыч // Киев.старина.  – 1882. – Т. І.-янв. – С. 1–48.

Антоновыч В. Паны Ходыки, воротилы городского самоуправления в Киеве в XIVXVII ст. / В. Антоновыч // Кие. старина. – 1882. – февр. – С. 233–261.

1885

Монографии по истории Западной и Юго-Западной России. – Киев, 1885. С. 451.

1887

История Великого княжества Литовского / В. Антонович, Д. Іловайський. – Тернопіль, 1887. 207 с.

1989

Антоновыч В. З колишнього: [Вірш] / В. Антоновыч // Україна. – 1989. – № 45. – С. 15.

Антоновыч В. Литературные силы провинции / В. Антоновыч // Ефименко А. Южная Русь. – Спб., 1905. – Т. 2. – С. 297–315.

1990

Антоновыч В. Демко Многогрішний / В. Антонович // Україна. – 1990. – № 26. – С. 24.

Антоновыч В. Іван Виговський / В. Антоновыч // Україна. – 1990. – № 14. – С.24.

Антоновыч В. Павло Тетеря / В. Антоновыч // Україна. – 1990. – № 21. – С. 24.

Антоновыч В. Петро Дорошенко / В. Антоновыч // Україна. – 1990. – № 33. – С.24.

Антоновыч В. Петро Конашевич-Сагайдачний / В. Антоновыч // Україна. – 1990. – № 1. – С. 24.

Антоновыч В. Юрась Хмельницький / В. Антоновыч // Украна. – 1990. – № 10. – С. 24.

1991

Антоновыч В. Коротка історія козаччини / В. Антоновыч. – Київ : Україна, 1991. – 158 с.

Антоновыч В. Про козацькі часи на Україні / В. Антоновыч; Післямова Слабошпицького; комент. О. Д. Василюка та І. Б. Гиміча. – Київ : Дніпро, 1991. – 238 с.

***

Антоновыч В. Іван Виговський / В. Антоновыч // Патріот Батьківщини. – 1991. – 27 квіт.

1993

Антоновыч В. Виклади про козацькі часи на Вкраїні: Запорожці, до історичної козацької культури / В. Антоновыч. – Київ, 1993. – С. 37–42.

1999

Антоновыч В. Сказання про невільників, що звільнилися із турецької каторги (1643) / В. Антоновыч; Пер. з рос. В. Шевчука // Самійло Кішка. – Київ, 1999. С. 115119.

Література про В.Б. Антоновича

1942

Дорошенко Д. Володимир Антонович: його життя й наукова та громадська діяльність / Д. Дорошенко. – Прага, 1942. – 168 с.

1989

Брайчевський М. Європеєць рідної історії / М. Брачейський // Україна. – 1989. – № 44. – С. 8–9.

1990

Римка В. М., Смолій В. А. В.Б. Антонович, як історик українського козацтва / В. М. Римка, В. А. Смолій // Укр. істор. журн. – 1990. – № 9. – С. 109–115.

1991

Охріменко Г. В. В. Б. Антонович та дослідження неоліту Полісся / Г. В. Охріменко, О. М. Середюк // Минуле і сучасне Волині : іст. постаті краю : тези доповідей та повідомлень V Волин. іст.-краєзн. конф.,11–13 жовт. 1991 р. / Луцький держ. пед. ін-т ім. Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзн. – Луцьк, 1991. – С. 29–31.

***

Киян О. Життєвий і творчий шлях В. Б. Антоновича / О. Киян // Укр. істор. журн. – 1991. – № 2. – С. 64–72.

Петрівський С. Слово про історика / С. Петрівський // Жовтн. зорі. – 1991. – 25 квіт.

1992

Щербань Т. Лицар вільного українства / Т. Щербань // Вісн. АН України. – 1992. – № 9. – С. 83–94.

1993

Середяк А. «Діячі «Просвіти» : Нарис історії «Просвіти» / А. Середюк. – Львів; Краків; Париж, 1993. – С. 118–119.

1994

Станович М. Пам’ятник Великій Людині, на який вдячні нащадки так і не спромоглися / М. Станович // Подолія.1994.15 січ.

1995

Антонович В. Б. Моя сповідь: вибрані історичні та публіцистичні твори / В. Б. Антонович; Упоряд. О. Тодійчук, В. Ульяновський. – Київ: Либідь, 1995. – 816 с.

***

Колесник В. Наукова спадщина В.Б. Антоновича в оцінці М.С. Грушевського / В. Колесник // Київ.старовина. – 1995. – № 3. – С. 78–83.

2000

Катренко А. Українські молодіжні гуртки і організації 80-90 років ХІХ ст. / А. Катренко // Історія України. – 2000. – черв. – С. 10–18. Із -змісту: Є фото молодого В. Антоновича.

1998

Михайлова Р. Волинь у науковому спадку В. Б. Антоновича / Р. Михайлова // Діячі науки і мистецтва рідного краю у розвитку української національної культури : зб. матеріалів і тез наук. конф., 29–30 верес. 1998 р. / М-во культури і мистецтв України ; Рівнен. держ. ін-т культури. Рiвне : Волин. обереги, 1998. С. 7477.

2010

Терський С. Антонович Володимир Боніфатієвич / С. Терський // Терський С. Історія археологічних досліджень та історичного краєзнавства Волині : монографія / С. Терський. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2010. – С. 162–163.

***

Антонович Володимир (18341908) // Енцикл.народознавства. Київ, 1993. Т. 1. С. 50.

Володимир Боніфатійович Антонович // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1994 року: Біобібліогр. покажч. – Вінниця, 1994. – С. 18–21.

З – над Божої ріки: Літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / Упоряд. і заг. ред. А. М. Подолинного. Вінниця: Континент Прим, 2001. С. 1112.

 

id :2
2021-10-18
переглядів :155