Читальна зала


Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. праць. Вип. 4

Розділ: Наукові збірники Архітектура Волині

Мова документу: українська

Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. праць. Вип. 4 / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; за наук. ред. П. А. Ричкова. - Рівне : Дятлик М., 2014. - 141 с.

Анотація: У збірнику опубліковані наукові статті з історії дослідження пам’яток архітектури та містобудування Волині. Матеріали багато проілюстровані. Більшість світлин і креслень публікується вперше. Призначений для наукових працівників, архітекторів, реставраторів архітектури, мистецтвознавців, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

Зміст:

Передмова 5

Александрович В. Оборонні вежі середини XVI ст. в структурі бастіонних укріплень Олицького замку XVII ст. / В. Александрович. - С .7-11

Завада В. До проблеми історико-типологічної атрибуції волинських дерев'яних храмів XVI - XVII століть / В. Завада. - С .12-21

Михайлишин О. Архітектура комплексу Волинських торгів 1930-1938 років у Рівному: європейський контекст та сила традиції / О. Михайлишин. - С .27-36

Радович Р. Особливості забудови двору та специфіка господарських будівель на Галицькій Волині (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / Р. Радович. - С .37-47

Ричков П. "Альбом краєвидів Волині" Генріка Пейера як джерело архітектурної історіографії / П. Ричков. - С .48-63

Ричков П. Історичні плани Луцька XVIII - ХІХ ст. в архівах Петербурга та Москви / П. Ричков. - С .64-75

Ричков П. Корець і Катербург: два урбаністичні експерименти на Волині в кінці XVIII ст. / П. Ричков. - С .76-81

Пшеничний Ю. Топографія та опис католицької парафіальної забудови у Дубні в кінці XVIII - на початку ХІХ ст. / Ю. Пшеничний. - С .82-91

Sygowski P. Miasteczko Maciejow (obecnie Луків) na Wolyniu i jego cerkiew w XVIII wieku / P. Sygowski. - С .92-100

Бенедюк П. Церква Собору Песвятої Богородиці в с. Опарипси: забута пам'ятка чи незнаний твір автора / П. Бенедюк. - С .101-104

Збруцький О. Плебанія (будинок ксьондза костьолу Іоанна Христителя) в місті Ізяслав Хмельницької області / О. Збруцький. - С .105-108

Сергіюк І. Військовий гарнізон як фактор просторового розвитку повітових міст Волині у другій половині ХІХ початку ХХ ст. / І. Сергіюк. - С .109-112

Сінкевич О. Інтеграція театрально-видовищних комплексів в міську структуру на базі історично сформованої театральної мережі м. Рівного / О. Сінкевич. - С. 113-117

Шапран С. Архітектурно-конструктивні вирішення млинів Волині періоду ХІХ - початку ХХ ст. / С. Шапран. - С .118-122

Шапран С. Вплив соціально-економічних чинників на типологію виробничих об'єктів Волині ХІХ - поч. ХХ ст. / С. Шапран : 123-128

Яцунова Н. Сакральна архітектура німецьких колоністів на Волині в міжвоєнну добу / Н. Яцунова. - С .129-136

Умовні скорочення С. 137

Коротко про авторів С. 138

 

CONTENTS:

Preface 5

Aleksandrovich V. Fortified towers from the middle of the 16th century in the bastion structure of Olyka castle in the 17th century 7

Zawada V. To the problem of the historical and typological attribution of Volhynian wooden churches of 16th and 17th centuries 12

Lesyk A. Adaptation of architectural monuments of Ukraine to the new needs: contemporary problems 22

Mykhailyshyn O. The architecture of the Volhynian bidding complex in Rivne (1930-1938): the European context and the power of tradition 27

Radovych G. Peculiarities of yard development and specifics of the outhouses in Galician Volhynia (2nd half of 19th and beginning of 20th century) 37

Rychkov P. “Album widoków Wołynia” by Henryk Payer as a source of architectural historiography 46

Rychkov P. Historical plans of Lutsk from 18th and 19th centuries in the archives of St. Petersburg and Moscow 64

Rychkov P. Korets and Katerburg: two urban experiments in Volhynia in the late 18th century 76

Pshenychny Y. Topography and description of Catholic parish land in Dubno town in the late 18th and early 19th century 82

Sygowski P. Township of Matseyov (now Lukiv) in Volhynia and its church in the 18th century 92

Benediuk P. Church of the Blessed Virgin Mary in Oparysy village: the forgotten monument or unknown author’s work 101

Zbrutski O. Rectory (priest house of the St. John the Baptist Church) in the town of Iziaslav, Ukraine, Khmelnitsky region 105

Serhiiuk I. Military garrisons as a spatial development factor in Volhynian county towns in the second half of the 19th and early 20th centuries 109

Sinkevych O. Integration of theatrical entertainment complexes in the urban structure based of historically developed theatrical network in Rivne 113

Shapran S. Architectural and constructive solutions of the mills in Volhynia from the 19th to the beginning of 20th century 118

Shapran S. The Influence of socio-economic factors on the typology of manufacturing entities of Volhynia from the 19th to the beginning of 20th centuries 123

Yatsunova N. Sacred architecture of German colonists in Volhynia in the interwar year 129

Abbreviations 137

Briefly about the authors 138

id :42
2022-06-07
Переглянути документ