Новини

2022-02-18 10:03:55

Відкриття виставки «Археологія 2021» у Рівненському обласному краєзнавчому музеї

25 лютого 2022 р. о 12.00 Рівненський обласний краєзнавчий музей презентуватиме результати досліджень Рівненської археологічної експедиції за 2021 р.

На звітній виставці будуть представлені предмети, знайдені під час археологічних досліджень, які свідчать про високий розвиток матеріальної культури населення, що проживало у регіоні починаючи від доби міді VI – IV тис. до н.е. Ці знахідки є важливими для характеристики економічних процесів на території Волині впродовж восьми тисяч років.

Матеріали були знайдені під час археологічних досліджень, що проходили на території Рівненської області (Рівне, Гоща, Млинів, Пересопниця, Хотин, Рясники, Томахів).

На виставці подано презентативну частину речей, які в подальшому стануть перлинами археологічної експозиції музею.

Під час заходу учасники експедиції розкажуть про особливості археологічних розкопок польового сезону 2021 року.

 

За матеріалами РОКМ

2021-12-15 22:10:15

Захист магістерської роботи студентів групи ПМ-61м ННІ АКОТ

Націона́льний університе́т во́дного господа́рства та природокористува́ння, НУВГП — вищий навчальний заклад в місті Рівне, Україна.

НУВГП — визнаний в Україні та за її межами єдиний в державі вищий навчальний заклад, який готує фахівців для галузі водного господарства, з потужною матеріально-технічною базою, висококваліфікованим кадровим потенціалом, багатотисячною студентською сім'єю.

Упродовж свого існування університет пройшов славний шлях від гідротехнічного училища до провідного вищого навчального закладу України.

Викладачі, науковці та випускники університету внесли вагомий вклад у вітчизняну і світову науку та практику в галузях водного господарства, будівництва і архітектури, охорони навколишнього природного середовища, економіки природокористування, гідроенергетики, водопостачання та водовідведення, енергозбереження, машинобудування.

Нові надходження

2022-05-18 15:48:27

Труды Перваго Волынскаго съезда представителей учрежденій мелкаго кредита въ г. Ровно, 8-10 Декабря 1910 г.

Труды Перваго Волынскаго съезда представителей учрежденій мелкаго кредита въ г. Ровно, 8-10 Декабря 1910 г. [Текст] / Упр. по деламъ мелкаго кредита. - Санкт-Петербург : Тип. Сельскаго Вестника, 1911. - 144 с. 

"Организация Волынского съезда.

Официальным инициатором созыва кооперативного съезда на Волыни является Ровенское отделение Государственнного Банка, которое в сентябре месяце 1910 г. обратилось в Управлениепо делами мелкого кредита с ходатайством разрешить Отлелению устройство 1-го Волынского оперативного съезда в г. Ровно, в начале декабря месяца 1910 года..."

 

 

2022-05-13 15:41:01

Охотский Я. Д. Рассказы о польской старине

Охотский, Я. Д. Рассказы о польской старине [Текст] : записки 18 века. Т. 2 / Я. Д. Охотский ; съ рукописей, после него оставшихся, перепис. и изд. І. Крашевскимъ . - Санкт-Петербург : Тип. П. П. Меркульева, 1874. - 319 с. 

Дане видання літературно опрацьоване Ю.-І. Крашевським і представляє собою мемуари польського шляхтича з Волині Яна Дуклана Охотського (1766-1848). Представлено надзвичайно точний та яскравий опис життя та звичаїв польської шляхти переважно Правобережної України та Західної Білорусі кінця XVIII – початку XIX ст. . Описано систему виховання та освіти в Польщі, будову та становище дворянства, двори вельмож, полювання, ярмарки, систему виборів, засідання сеймів, життя провінції тощо. Дано характеристики видатних діячів цього часу, таких як воєвода Віленський князь Карл Радзивілл, останній король Польський і великий князь Литовський Станіслав Август Понятовський, видатний державний і військовий діяч генерал Петро Потоцький, фельдмаршал граф П.А.Румянцев, імператори Павло I та , Наполеон Бонапарт. Описано події війни 1812 р. Оповідь доведена до смерті Олександра I. Наприкінці книги поміщено спогади ще кількох осіб: записки абата Охотського і Северина Букара, уривки з мемуарів Хржонстовського і ксьондза Дмоховського.

Переглянути Т. 1

2022-05-13 12:26:43

Тутковскій, П. Карстовыя явленія и самобытные артезіанскіе ключи въ Волынской губерніи

Тутковскій, П. Карстовыя явленія и самобытные артезіанскіе ключи въ Волынской губерніи [Текст] / П. Тутковскій. Метеорологическія данныя для изученія климата города Житоміра за десятилетіе 1900-1910г.г. / М. Хандросъ. Заметка о Волынскихъ третичныхъ отложеніяхъ / Б. А. Спульскій. О магнитной съемке въ Житомирскомъ уезде / С. В. Бельскій. - Житоміръ : Электр. тип. М. Дененмана, 1910. - 144 с. - Б. ц.

(Приложение к т. 7 Труды Общества исследователей Волыни).

 

 

2022-05-11 11:13:45

Ботанико-топографическіе очерки болотъ Волынской губерніи и предварительный отчетъ Горынской экспедиціи по обследованію луговъ

Ботанико-топографическіе очерки болотъ Волынской губерніи и предварительный отчетъ Горынской экспедиціи по обследованію луговъ [Текст]. - Житомиръ : Электрическая типографія М. Дененмана, 1914. - 197 с. - (Общество Изследователей Волыни). 

Цінним джерелом вивчення природного багатства Волині можна вважати видання краєзнавчого характеру "Ботаніко-топографічні нариси боліт Волинської губернії", видане у Житомирі у 1914 році. Тут представлені відомості про болоти Волинської губернії, здобуті видатними вченими.