АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Вісневський В. І., один із керівників здолбунівської групи РСДРП, 1911 рік
Видатні діячі
Вісневський В. І., один із керів...

Інше

Железняк О. О. Бібліографія публікацій про друкарню Почаївського Свято-Успенського монастиря ... | Друк |
Читальний зал - Бібліографія
 
 
 
 
 
 
 
Железняк О. О. Бібліографія публікацій про друкарню Почаївського Свято-Успенського монастиря та її видання
 
Передмова
до бібліографії про друкарню Почаївського Свято-Успенського монастиря та її видання

Історія Почаївської друкарні була однією з найбільш популярних тем українських історико-книгознавчих досліджень другої половини XIX ст. Причиною цього було видатне не лише релігійне, а й культурне значення Почаївської лаври, її роль в охороні православ’я на Волині в умовах наступу унії.
Досить довго в українському історичному книгознавстві побутувала думка про заснування Почаївської друкарні ще в 1597 р. або в 1618 р. Ґрунтувалась така точка зору перш за все на привілеях друкування книг, виданих Почаївському монастирю. Проте, як зазначав академік Я. Д. Ісаєвич, «давня історіографія перебільшувала значення привілеїв, які часто здобувалися за допомогою «подарунків» – хабарів працівникам королівських канцелярій та інших владних структур». На основі відомостей з описів Почаївської лаври різних часів серед дослідників історії церкви вважалося, що друкарня в Почаївському монастирі була заснована на кошти, пожертвувані місцевою поміщицею Анною Гойською в 1597 р. Наприклад, про це повідомляє в 1847 р. архімандрит Почаївської лаври Григорій, складаючи за бажанням варшавського архієпископа Никанора «Описание событий и достопамятностей Почаевской Успенской Лавры». Подібне ж припущення робиться і в «Сказании историческом о Почаевской Успенской лавре» почаївського архимандрита Амвросія, виданому в 1886 р. Спираючись на подібні свідчення, точку зору про заснування друкарні у 1597 р. або, принаймі, у 1618 р. висловлювали такі дослідники як М. Максимович, С. Барановський, М. Трипольський, А. Петрушевич. Наприклад, А. Петрушевич, який у 1863 р. одним з перших серед українських істориків звернувся до дослідження історії друкарні Почаївської лаври, вважав, що вона була заснована від Острозької друкарні та розпочала свою діяльність у 1618 р. виданням «Зерцала Богословія». Подальші видання досліднику невідомі, тому історію друкарні Почаївської лаври він продовжує викладати з 1700 р., повідомляючи про 32 книги, видані за період від 1618 до 1839 р., хоча сам А. Петрушевич визнає таку бібліографію неповною й звертається до читачів за допомогою у встановленні невідомих раніше почаївських видань.
У 1855 р. було опубліковано невелику за обсягом статтю А. Перлштейна «Очерк истории типографий на Волыни». Автор дуже загально характеризує Почаївську друкарню. За характером історичних відомостей ця робота дуже скромна, відомості про видані в друкарні книги бідні, навіть дати заснування або припинення діяльності друкарень називаються дуже рідко. Головна мета статті – підкреслити значення друкарства для захисту православ’я. Але водночас навіть у цій аматорській роботі автор висловлює думку про заснування Почаївської друкарні у першій половині XVIІІ ст., а не в 1618 р.
А. Петрушевич, досліджуючи історію Почаївської друкарні, чітко формулює своє дослідницьке завдання: поповнити у вітчизняній бібліографії недостатню кількість відомостей про її видання. Причиною свого зацікавлення історією саме цієї дркарні А. Петрушевич називає важливість діяльності Почаївської друкарні для розвитку православ’я на Волині. Наводячи відомості про судові тяжби Почаївської лаври за право друкувати книжки, А. Петрушевич всіляко підкреслює те, що причиною утисків православного монастиря та його друкарні була боротьба уніатів з православними.
Докладну характеристику друкарської справи на Волині подано в роботі М. Трипольського «Древние волынские православніе типографии и их издания». Робота мала на меті не лише охарактеризувати стан друкарської справи, а й висвітлити просвітницьку діяльність друкарень: «Древние православные типографии на Волыни явились не вследствие каких-либо прихотей или роскоши, и не были случайным явлением, а вызваны настоятельной и неотложной необходимостью – служить делу православия и нуждам православной церкви на юго-западе России».
Питання про початок книгодрукування в Почаївській лаврі піднімалося в опублікованій у 1877 р. статті священика С. Барановського «Краткие исторические сведения о бывших на Волыни православных типографиях». Для нього, як і для багатьох дослідників того часу, характерним було підкреслення головної функції книги як джерела духовності та як зброї у міжконфесійній боротьбі. Відповідно автор прямо виводить необхідність заснування друкарень на Волині із загального стану рукописної церковної книжності наприкінці XVI ст. Через недбалість та неосвідченість переписувачів в Україні побутувало дуже багато «зіпсованих», тобто неканонічних книг, і друкована книга була покликана виправити цей стан. Саме в такому ключі оповідає С. Барановський про заснування друкарства в Україні. При цьому він вважає, що провідну роль у започаткуванні українського друкарства відіграли А. Курбський та К. Острозький, виступивши ідейними керівниками та меценатами цієї справи. Питання часу заснування Почаївської друкарні С. Барановський вирішує на користь тієї версії, що заснована вона була А. Гойською в 1597 р., а друкування книг розпочалося у 1618 р.
Момент для вирішення питання про час заснування друкарства в Почаївській лаврі прийшов з появою монографії Ю. Тиховського «Мнимая типография Почаевского монастыря», яку було опубліковано 1895 р. Дослідник доводить, що в 1597–1720 рр. друкарні в Почаївському монастирі не існувало. Він докладно розглядає всі помилкові згадки про почаївські видання в таких авторів як В. Сопіков, Є. Болховитинов, П. Строев, Д. Зубрицький, А. Петрушевич, В. Ундольський, Я. Головацький, С. Барановський та ін. і з’ясовує звідки походить кожне з цих помилкових повідомлень, критично розбирає їх та доходить до висновку, що вказані видання належать іншим друкарням. Одночасно знайшлося й документальне підтвердження думки Ю. Тиховського: А. Щуровський в 1895 р. опублікував привілей на заснування друкарні, виданий польським королем Августом ІІ 18 жовтня 1732 р. Оскільки в цьому привілеї немає мови про якісь попередні подібні документи, А. Щуровський робить висновок, що до цього року друкарня якщо й існувала, то не працювала, а отже, часом заснування друкарні слід вважати 1732 р. Пізніше саме ця думка стала панівною в українській історії книги.
Дослідник Г. Крижанівський у монографії «Историческое и общественное значение Почаевской Лавры», яка вийшла друком у 1899 р., також висловлює сумніви в можливості появи друкарні в Почаївській лаврі раніше за 1735 р., хоча й не наводить конкретних доказів проти цього. Ймовірно, автор не був знайомий з науковим дослідженням Ю. Тиховського. Скоріше за все, причина сумнівів Г. Крижанівського полягала в тому, що на кінець XIX ст. вже сформувалася важлива методична вимога до дослідження історії друкарської справи, а саме вимога про необхідність існування реальних або відомих із вірогідних бібліографічних джерел видань для того, щоб стверджувати про діяльність будь-якої друкарні.
Починаючи з 70-х років XIX ст., описи рукописних збірок стають частим явищем в українській науці. Активно зверталися до цієї тематики науковці та студенти Київської духовної академії. Однією з праць, яка свідчить про значне зацікавлення науковців описом рукописнох збірок, є опубліковане в 1881 р. дослідження студента ІІ курсу церковно-практичного відділення Київської духовної академії В. Березіна «Описание рукописей Почаевской лаври, хранящихся в библиотеке музея при Киевской духовной академии». Робота являє собою опис рукописних книг із зібрання Почаївської лаври, які надійшли до бібліотеки Академії згідно з указом Св. Синоду від 11 грудня 1874 р. Метою дослідження було введення рукописів у науковий обіг, характеристика змісту, письма й мови та часу створення. При описі пам’яток наводяться відомості про їх склад, наявність приписок, передмов, післямов, заголовки всіх частин подаються повністю.
Отже, стосовно Почаївської друкарні можна стверджувати, що її історія досліджувалася систематично. При цьому якщо протягом 50-60-х рр. XIX ст. увагу науковців привертала головним чином роль цієї друкарні у справі поширення православ’я, то у 70-90-х рр. дослідники звертають увагу на економічні й правові аспекти друкарської справи й переглядали вже існуючі наукові теорії щодо початку друкарства у Почаєві, намагаючись встановити наукову істину.
На основі аналізу масиву публікацій з історії Почаївської друкарні можна виявити загальні особливості їхньої тематики. Найбільш часто науковцями розроблялися питання про час заснування друкарні, історичні обставини, в яких розвивалася вітчизняна друкарська справа, роль книгодрукування у поширенні православної віри, діяльність видатних осіб, причетних до створення друкованої книги, репертуар друкарень. Завдяки цим дослідженням поступово накопичувався матеріал для масштабних історичних узагальнень і створення цілісної картини розвитку вітчизняного друкарства.

Публікації та архівні джерела про друкарню Почаївського Свято-Успенського монастиря та її видання

1.    Абросимова С. В. Старопечатные кириллические издания в Днепропетровском историческом музее: 1574–1800 гг.: каталог. / С. В. Абросимова. – Днепропетровск, 1988. – 44 с.
2.    Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией. – СПб., 1865. – Т. 1. – 288 с.
3.    Алексеев В. Н. Книги кирилловской печати XVII–XX веков Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника : Каталог. / В. Н. Алексеев. – Новосибирск, 1993. – 350 с.
4.    Алфавит поименный и предметный архива Почаевской Успенской лавры за время с 22 сентября 1557 года по 10 октября 1831 года, то есть до присоединения Почаевской Успенской лавры к православию (по дело № 1540 включительно): к 75-летию возвращения Почаевской лавры : Тип. Почаево-Успенской лавры, 1906. – 200 с.
5.    Амвросий [Лотоцкий, Афанасий]. Сказание историческое о Почаевской Успенской Лавре бывшего наместника Лавры архимандрита Амвросия, с дополнительными главами о позднейших покойных священно-архимандритах лавры, архиепископах: Агафангеле, Димитрии и Тихоне / Архимандрит Амвросий. – 3-е изд.: Тип. Почаево-Успенской лавры, 1886. – 320 с.
6.    Амвросий [Лотоцкий, Афанасий]. Сказание о Почаевской Успенской Лавре архимандрита Амвросия, на основании документов, хранящихся в Лаврском архиве / Архимандрит Амвросій // Волын. епарх. ведом. – 1870. – № 13–24.
7.    Амвросий [Лотоцкий, Афанасий]. Сказание о Почаевской Успенской Лавре архимандрита Амвросия, на основании документов, хранящихся в Лаврском архиве / Архимандрит Амвросій // Волын. епарх. ведом. – 1871. – № 1–6.
8.    Амосов А. А. Проблемы точности филигранологических наблюдений. 1. Терминология / А. А. Амосов // Проблемы научного описания рукописей и факсимильного издания памятников письменности. – Ленинград, 1981. – С. 70–90.
9.    Андрюшайтите Ю. В. Материалы к библиографии по филиграноведению / Ю. В. Андрюшайтите // Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописных книг. Вып. 3. – М., 1990., – Ч. 1. – С. 95–135.
10.    Антоний (архиепископ) Архив Почаевской лавры // Волын. епарх. ведом. – 1910. – № 15. – С. 286–289.
11.    Антонович С. Короткий історичний нарис Почаївської Успенської лаври / С. Антонович. – Крем’янець, 1938 – 23 с.
12.    Апанович Е. М. Вкладные, владельческие, дарственные записи и приписки переписчиков ХVІ – ХVІІІ вв. на рукописных книгах ЦНБ АН УССР / Е. М. Апанович // История книги и издательского дела. – Л., 1977. – С. 22–52.
13.    Барановский С. Г. Краткие исторические сведения о бывших на Волыни православных типографиях / С. Г. Барановский // Волын. епарх. ведом. – 1877. – Ч. неофиц. – № 18. – С. 763–787.
14.    Батюшков П. Н. Волынь. Исторические судьбы Юго-Западного края / П. Н. Батюшков. – СПб., 1888. – 288 с.
15.    Бахтина О. Н. Старопечатные книги Томского историко-архитектурного музея : Каталог / О. Н. Бахтина, Н. Ж. Ветшева. – Новосибирск, 1996. – 200 с.
16.    Безсонов П. Богогласник, его значение и употребление в народе / П. Безсонов // Виленский Вестник. – Вильна, 1866. – № 127. – С. 16–18.
17.    Березин В. Описание рукописей Почаевской лавры, хранящихся в Библиотеке Музея при Киевской духовной академии / сост. студент ІІ курса Церковно-практич. отд-ния Василий Березин. – К. : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1881. – 83 с.
18.    Білецький П. Українське мистецтво XVII– XVIII ст. / П. Білецький. – К., 1963. – 130 с.
19.    Білик В. Волинські видання в бібліотечній збірці Кременецького василіанського монастиря станом на 1823 рік / Вікторія Білик // Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування : наук. зб. – Острог, 2005. – Вип. 1. – С. 23–29.
20.    Богогласник // Бібл. вісн. – 1993. – № 3–4. – С. 48–49.
21.    Бойко М. Книгодрукування в Почаєві і Крем’янці та мандрівні друкарі / Максим Бойко. – Блумінгтон : Т-во «Волинь» в Торонто, 1980. – 162 с.
22.    Бойцун Л. Духовний Собор Почаївської Лаври (ф. 258, оп. 1-3, спр. 8213) / Любомир Бойцун // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 1998. – Т. 3. – С. 115–119.
23.    Бондар Н. П. Видання Апостола в українських та білоруських землях упродовж XVI–XVIII ст. та їх примірники у зібранні НБУВ / Наталія Бондар // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2000. – Вип. 4. – С. 13–26.
24.    Бочковская В. Г. Создание каталогов старопечатных книг Музея книги и книгопечатания Украины / В. Г. Бочковская, Л. В. Хауха // Федоровские чтения. – М. : Наука, 2007. – С. 285–296.
25.    Бочковська В. Г. Історія Почаївського монастиря у візитаціях XVIII – першої чверті XIX ст. / В. Г. Бочковська // Рукописна і книжкова спадщина України. – К. : НБУВ, 2009. – Вип. 12. – С. 70–79.
26.    Бочковська В. Г. Каталог видань Почаївського та Унівського монастирів XVIII–ХХ ст. з колекції Музею книги і друкарства України / В. Г. Бочковська, Л. В. Хауха, В. А. Адамович. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 360 с.
27.    Бочковська В. Г. Книга як чинник культурної єдності (на прикладі почаївських і львівських друків) / В. Г. Бочковська // Український досвід спільного згуртування : матеріали міжнарод. наук. конф. – К., 2006. – С. 270–276.
28.    Бочковська В. Г. Поведінка духовенства та підданих Почаївської лаври в контексті переходу монастиря з унії в православіє 1831 р. / В. Г. Бочковська // Поведінкові типи в українському соціо-культурному середовищі: історичний досвід та аналіз тенденцій : зб. наук. праць за результатами міжнарод. наук. конф. – К., 2007. – С. 139–145.
29.    Бочковська В. Г. Почаївський духовний осередок в історії та культурі українського народу / В. Г. Бочковська // Вісн. Київськ. Нац. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Серія: українознавство. – К. : КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 2008. – Вип. 13. – С. 21–25.
30.    Бочковська В. Г. Рідкісна гравюра на шовку «Почаївська Богородиця з чудами» в збірці Музею книги і друкарства України / В. Г. Бочковська // Волинська ікона: дослідження та реставрація: матеріали 15 міжнарод. наук. конф. Луцьк, 25–26 вересня 2008 року. – Луцьк, 2008. – С. 152–154.
31.    Бочковська В. Г. Створення каталогів друкарень Почаївського Успенського й Унівського монастирів за колекцією стародруків музею книги і друкарства України: проблеми, завдання, преспективи / Валентина Бочковська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2007. – Вип. 19. – С. 230–241.
32.    Бочковська В. Г. Століття почаївського друку (до 275-річчя виходу першої книги Почаївської уніатської друкарні) / В. Г. Бочковська // Українознавство – 2009: Календар-щорічник / Упорядник В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2008. – С. 134–139.
33.    Бочковська В. Малодосліджені сторінки в історії Почаївського монастиря / Валентина Бочковська // Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : зб. наук. праць. – К. : НБУВ, 2011. – С. 125–138.
34.    Бубнов Н. Ю. Старообрядческая книга в России во второй половине XVII в.: источники, типы и эволюция / Н. Ю. Бубнов. – СПб. : Библиотека Российской академии наук, – 1995. – 435 с.
35.    Буланин Д. М. «Пандекты» и «Тактикон» Никона Черногорца / Д. М. Буланин // Словарь книжников и книжности Древней Руси: XI – первая половина XIV в. / Академия наук СССР Институт русской литературы (Пушкинский дом); отв. ред. Д. С. Лихачов. – Ленинград: Наука, – 1987. – Вып. І. – С. 292–294.
36.    Булига О. С. Друкарня Почаївського монастиря в період його юрисдикційної належності уніатській церкві (1730–1831) / Олександр Булига // Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування : наук. зб. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2005. – Вип. 1. – С. 45–50.
37.    Булига О. С. Друкарня Почаївського Святоуспенського монастиря. Аналіз видань із збірки Рівненського краєзнавчого музею / Олександр Булига // Роль християнства в утвердженні освіти, науки та мистецтва: історія, уроки, перспективи : матеріали наук. конф. – Рівне, 2000. – С. 23–29.
38.    Булига О. С. Зв’язки та взаємини Волинських Афін та Волинського Афона / О. С. Булига // Актуальні питання культурології: альм. наук. то-ва «Афіна» каф. культурології РДГУ : Вип. 9. – Рівне : О. Зень, 2010. – С. 37–40.
39.    Бутич І. До історії папірень в Україні / І. Бутич // Друкарство. – 1998. – № 5-6. – С. 4–7.
40.    Бычков А. Ф. Дополнение к очерку библиографии В. Ундольского, составленное по экземплярам церковно-печатных изданий, находящихся в Императорской публичной библиотеке / А. Ф. Бычков // Ундольский В. М. Очерк славяно-русской библиографии. – М., 1871. – С. 333–338.
41.    Ваврик М. Нововідкриті почаївські друки 18 сторіччя / М. Ваврик // AOSBM. – 1979. – Vol. 10 (16). – С. 48–60.
42.   Варварич Г. Е. Славянские книги кирилловской печати XVI–XX вв.: каталог книг, хранящихся в Государственной исторической библиотеке УССР / Г. Е. Варварич. – К. : Гос. истор. б-ка УССР, 1985. – 138 с.
43.    Вітчизняні стародруки у зібранні державного музею книги і друкарства УРСР: каталог / сост. Гончарук Василь Мусійович. – К. : Час, 1991. – С. 20–23.
44.    Вознесенский А. В. Древнерусская книжность и типографская деятельность старообрядцев в конце XVIII – начала XIX в. / А. В. Вознесенский // Вестн. Санкт-Петербургского ун-та : сер. 2. – СПб., 1992. – Вып. 1. – № 2. – С. 85–88.
45.    Вознесенский А. В. Кириллические издания старообрядческих типографий конца XVIII – начала XIX века : каталог / А. В. Вознесенский. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1991. – 160 с.
46.    Вознесенский А. В. Книгоиздательская деятельность старообрядцев / А. В. Вознесенский, П. И. Мангилев, И. В. Починская. – Екатеринбург, 1996. – С. 11, 19–20.
47.    Вознесенский А. В. Предварительній список старообрядческих кириллических изданий XVIII века / сост. А. В. Вознесенский. – СПб. : Хронограф, 1994. – 78 с.
48.    Вознесенский А. В. Старообрядческие издания XVIII – начала XIX века: Введение в изучение / А. В. Вознесенский. – СПб. : Изд-во Санкт-Петербург. ун-та, 1991. – 160 с.
49.    Возняк М. Два почаївські стародруки: «Книжиця для господарства» (1788) та «Политика свецкая» (1770 / 1790) / М. Возняк. – Мюнхен, 1985. – С. 33–35.
50.    Возняк М. До історії почаївських видань XVIII ст. / Михайло Возняк // ЗНТШ. – Л., 1920. – Т. 130. – С. 107–119.
51.    Возняк М. З культурного життя Укранїи XVII–XXIII вв. / Михайло Возняк // ЗНТШ. – Л., 1912. – Т. 108. – С. 57–102.
52.    Возняк М. Матеріали до історії української пісні і вірші. Тексти й замітки / М. Возняк // Українсько-руський архів. – Л., 1913–1914, 1925. – Т. 9–10.
53.    Возняк М. Український «savoir vivre» з 1770 р. / Михайло Возняк // Україна. – 1914. – № 3. – С. 41–55.
54.    Возняк М. Український господарський порадник з 1788 року / Михайло Возняк // ЗНТШ. – Л., 1915. – Т. 122. – С. 37–78.
55.    Гадалова Г. С. Старопечатные и рукописные кириллические книги научной библиотеки Тверского государственного университета / Г. С. Гадалова. – М. – Тверь, 1995. – 200 с.
56.    Галагин И. Д. Краткое известие о Почаевской лавре / И. Д. Галагин. – СПб.: В тип. имп. Акад. наук, 1845. – 40 с.
57.    Галанин Д. Краткое известие о Почаевской лавре / Д. Галанин // Журнал Министерства Народного Просвещения. – СПб, 1845. – № 1.
58.    Галішевська Н. Почаївський «Богогласник» у контексті розвитку української духовної пісні / Н. Галішевська // Мистецтво у духовному відродженні України: традиції, новації і перспективи. – [Рівне, 2004]. – С. 6–12.
59.    Гальченко О. М. Оправа східнослов'янських рукописних книг та стародруків в Україні: історія, структура, опис / Олена Михайлівна Гальченко. – К. : НАН України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Інститут рукопису. – 2005. – 376 с. : іл.
60.    Гальченко О. М. Оправа українських рукописних книг та стародруків як об’єкт кодикографії : Автореф. дис. канд. іст. наук / О. М. Гальченко. – К. : ЦНБ ім. В. І. Вернадського НАН України. – 1994. – 18 с.
61.    Геннади Г. Н. Справочный словарь о русских писателях и ученых, умерших в XVIII и XIX столетиях, и список русских книг с 1725 по 1825 г. / Сост. Г. Н. Геннади. – Берлин, 1876. – 351 с.
62.    Гераклитов А. А. Филиграни XVII в. на бумаге рукописных и печатных документов русского происхождения / А. А. Гераклитов. – М. : Изд-во АН СССР, 1963. – 250 с.
63.    Гнатюк О. «Богогласник» як антологія духовної поезії XVII–XVIII століть / О. Гнатюк // ЗНТШ. – Л., 1995. – Т. 229 : Праці Філологічної секції. – С. 7–15.
64.    Гнатюк О. Сторінка з історії української духовної поезії – почаївський Богогласник / О. Гнатюк // Варшавські українознавчі записки. – Варшава, 1989. – Зошит 1. – С. 121–133.
65.    Голицин Н. С. Почаевская Успенская лавра в конце июля 1855 года / Н. С. Голицин // Киевская старина – 1882. – Т. 2. – № 6. – С. 23–25.
66.    Головацкий Я. Дополнение к очерку славяно-русской библиографии В. М. Ундольского / Я. О. Головацкий // Приложение к 24-му тому записок Императорской академии наук № 3. – СПб., 1874. – 96 с.
67.    Головацкий Я. Ф. Библиографические находки во Львове. О рукописях и старопечатных изданиях, хранящихся в библиотеке ставропигийской церкви Успения / Я. Ф. Головацкий. – СПб. : Тип. Имп. АН, 1873. – 43 с.
68.    Головацкий Я. Ф. Библиография галицко-русская с 1772 – 1848 года / Я. Ф. Головацкий // Галинчанин. – 1863. – Кн. 1. – Вып. 3–4. – С. 309–327.
69.    Голубев С. Т. Археологическая заметка о памятниках старины, находящихся в некоторых местностях Волынской епархии / С. Т. Голубев // Труды КДА. – 1876. – Т. 1. – К., 1876. – С. 613 – 631.
70.    Гонтар М. І. Почаїв / М. І. Гонтар, А. В. Савенко // Історія міст і сіл УРСР: Тернопільська область / Нечай С. П., Андрєєв В. П., Глинський М. П. та ін. – К. : Інститут історії Академії наук УРСР, 1973. – 383 с.
71.    Гончар О. Каталожні описи примірників видання «Миръ съ Богомъ человеку» (1669), що зберігаються в Російській національній бібліотеці в Санкт-Петербурзі / О. Гончар, Н. Заболотна //  Інокентій Гізель. Вибрані твори у 3-х томах. – Київ–Львів, 2010. – Т. 3. – С. 375–380.
72.    Гончарук В. М. Гравюри Адама і Йосипа Гочемських у фондах Києво-Печерського історико-культурного заповідника / В. М. Гончарук // Могилянські читання 2007: зб. наук. праць. – К., 2008. – С. 253–260.
73.    Гордеева М. Старообрядческие издания типографии Почаевского монастыря и их орнаментика / Марина Гордеева // Друкарня Почаївського Успенського манастиря та її старгодруки : зб. наук. праць. – К. : НБУВ, 2011. – С. 95–104.
74.    Гордеева М. Ю. К вопросу о реализации проекта описания почаевских изданий в фондах БАН и НБУВ / М. Ю. Гордеева, А. А. Романова // Бібл. вісн. – 2006. – № 2. – С. 17–20.
75.    Гордеева М. Ю. Проблемы создания схемы описания для совместного российско-украинского каталога кириллических почаевских изданий / М. Ю Гордеева // Петербургская библиотечная школа. – 2005. – № 3–4. – С. 71–75.
76.    Грамота Анни Гойської // Галичанин. – 1863. – Кн. 1, вип. 3–4. – С. 161–163.
77.    Грамота Анни Гойської // Девятисотлетие православия на Волыни. – Житомир, 1892. – Ч. 1. – С. 75, 237.
78.    Грамота Анни Гойської // Пам’ятники временной коміссіи. – К., 1859. – Т. 4. – С. 39–55.
79.    Грималовський І. Мова української духовної поезії XVIII – початку XIX століття : Автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Грималовський Ігор Станіславович. – Чернівці : Вид-во Чернів. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича, 2006. – 20 с.
80.    Гринчишин Д. Политика свецкая – унікальна Почаївська пам’ятка кінця XVIII століття / Д. Гринчишин // Зап. Наук. т-ва ім. Шевченка. – Л. : 2003. – Т. 246. – С. 246–263.
81.    Гусева А. А. Идентификация экземпляров украинских изданий кирилловского шрифта второй половины XVI–XVIII вв. : метод. рекомендации / А. А. Гусева. – М. : РГБ, 1997. – 140 с. – Работа с редкими и ценными изданиями (книжными памятниками).
82.    Гусева А. А. Украинский переплет XVII–XVIII вв. / А. А. Гусева // Книга : Исследования и материалы. – М., 1997. – Сб. 74. – С. 143–154.
83.    Дадыкин А. В. Методические указания по определению и датировке бумаги русских кириллических книг XVII – XX вв. / А. В. Дадыкин. – Ростов, 2006. – 42 с.
84.    Дей О. І. Книга і друкарство на Україні / О. І. Дей, Я. Д. Ісаєвич, Г. І. Коляда [та ін]. – К. : Наук. думка, 1965. – С. 64–68.
85.    Дианова Т. В. Филиграни XVII – XVIII вв. «Герб города Амстердама» / Т. В. Дианова. – М., 1998. – 100 с.
86.    Дианова Т. В. Филиграни XVII – XVIII вв. «Голова шута» / Т. В. Дианова. – М., 1997. – 95 с.
87.    Дианова Т. В. Филиграни XVII в. по старопечатным книгам Украины и Литвы / Т. В. Дианова. – М., 1993. – 200 с.
88.    Доброчаев М. Игумен Почаевского, а потом Георгиевского Козелецкого монастыря Иосиф Исаевич (1708–1731) / М. Доброчаев // Волын. епарх. ведом. – Почаев, 1909. – № 42. – С. 888–891.
89.    Дубилко І. Почаївський монастир в історії нашого народу / І. Дубилко. – Вінніпег : Інститут дослідів Волині, 1986. – 114 с.
90.    Дятлов В. Успения Пресвятой Богородицы Почаевская Лавра / Владислав Дятлов // Монастыри украинской православной церкви : энциклопедический справочник. – К. : Киев. митрополия Укр. православ. церкви, 2007. – С. 66–74.
91.    Емельянова Е. А. Старообрядческие издания кирилловского шрифта конца XVIII – начала XIX в. / Е. А. Емельянова. – М. : Пашков дом, 2010. – С. 131–173.
92.    Есипова В. А. Бумага как исторический источник (по материалам Западной Сибири XVII – XVIII вв.) / В. А. Есипова. – Томск : Из-во Томского университета, 2003. – 130 с.
93.    Железняк О. Бібліографія публікацій про друкарню Почаївського Свято-Успенського монастиря та її видання / Олена Железняк //  Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : зб. наук. праць. – К. : НБУВ, 2011. – С. 247–261.
94.    Железняк О. Художнє оформлення почаївських кириличних видань XVIII ст. / Олена Железняк //  Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2011. – Вип. 31 – С. 239–248.
95.    Железняк О.  Єдине видання Біблії в жанровому репертуарі друкарні Почаївського Успенського монастиря XVIII-першої третини XIX століття / Олена Железняк // Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : зб. наук. праць. – К. : НБУВ, 2011. – С. 151–161.
96.    Железняк О. О. Старообрядницькі видання друкарні Почаївського Успенського монастиря / Олена Железняк // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2010. – Вип. 27. – С. 342–352.
97.    Железняк О. Почаївські видання кириличним шрифтом (1734–1830). (Список) / Олена Железняк // Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : зб. наук. праць. – К. : НБУВ, 2011. – С. 162–192.
98.    Жолтовський П. М. Образотворче мистецтво в українській літературі ХVІ–ХVІІІ ст. / П. М. Жолтовський // Зб.: Матеріали з етнографії та мистецтвознавства. – К., 1967. – Вип. 1. – С. 17–21.
99.    Жолтовський П. М. Словник-довідник художників, що працювали на Україні в ХVІ–ХVІІІ ст. / П. М. Жолтовський // Зб.: Матеріали з етнографії та мистецтвознавства. – – К., 1963. – С. 28–31.
100.    Жолтовський П. М. Художнє життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ ст. / П. М. Жолтовський. – К. : Наук. думка, 1983. – 178 с.
101.    Заболотна Н. В. Видання почаївського Требника 1771 р. у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ / Наталія Заболотна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського – К. : НБУВ, 2006. – Вип. 16. – С. 331–335.
{mospagebreak}
 
 
 
 
 
 
 
102.    Заболотна Н. В. Пам’ятки південнослов’янського кириличного книгодрукування у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ / Н. В. Заболотна // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 3. – С. 11–20.
103.    Заболотна Н. В. Побутування почаївських кириличних стародруків на Волині ХVІІІ – початку ХІХ ст. за покрайніми записами (на матеріалах фондів Відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського) / Н. В. Заболотна // Актуальні питання культурології: альм. наук. то-ва «Афіна» каф. культурології РДГУ : Вип. 9. – Рівне : О. Зень, 2010. – С. 22–27.
104.    Заболотна Н. В. Почаївські видання Акафістів у ХVІІІ ст.: приклад компонування видавничих конволютів / Н. В. Заболотна // Рукописна і книжкова спадщина України – К. : НБУВ, 2009. – Вип. 13. – С. 152–168.
105.    Заболотна Н. Діяльність церковних братств в Україні середини ХVІІІ – І половини ХІХ ст. за матеріалами покрайніх записів на кириличних стародруках / Н. Заболотна // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 3. – С.42 – 51.
106.    Заболотна Н. Покрайні записи – свідчення про шляхи придбання почаївських кириличних стародруків / Н. Заболотна // Матеріали ІІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції (Житомир, 12–13 листопада 2010 р.). – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – С.293 – 295.
107.    Заболотна Н. В. Почаївський проект у 2006 р.: знахідки у фондах відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ / Наталія Заболотна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського – К. : НБУВ, 2010. – Вип. 27. – С. 284–303.
108.    Заболотна Н.  В. Почаївський проект: робота над каталогом / Наталія Заболотна, Роман Кисельов  // Бібл. вісн. – 2006. – № 2. – С. 21–23.
109.    Заболотна Н. В. Марґіналії у почаївських кириличних стародруках (на матеріалах фондів відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / Н. В. Заболотна // Українська історична та діалектна лексика : зб. наук. праць. – Л., 2007. – Вип. 5. – С. 100–110.
110.    Заболотна Н. В. Почаївські Трефологіони 1777 р. у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ / Н. В. Заболотна // Рукописна і книжкова спадщина України – К. : НБУВ, 2007. – Вип. 12. – С. 70–79.
111.    Заболотная Н. В. Варианты изданий и типографские дополнения как свидетельства корректорской и редакторской работы в типографии Почаевского Успенского монастыря ХVIII ст. (на материалах фондов отдела старопечатных и редких книг Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского) / Н. В. Заболотная // Федоровские чтения 2009. – М. : Наука, 2010.
112.    Заболотная Н. Варианты изданий и типографские дополнения как свидетельства корректорской и редакторской работы в типографии Почаевского Успенского монастыря ХVIII ст. (на материалах фондов отдела старопечатных и редких книг Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского) / Н. Заболотная // «Федоровские чтения – 2009». – М.: Наука, 2010. – С. 108 – 118.
113.    Заболотная Н. Почаївські кириличні стародруки з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело з історії редакційно-видавничої та друкарської діяльності / Наталія Заболотна // Друкарня Почаївського Успенського манастиря та її старгодруки : зб. наук. праць. – К. : НБУВ, 2011. – С. 33–55.
114.    Запаско Я. П. Мистецтво книги на Україні / Я. П. Запаско. – Л. : Вид-во Львів. ун-ту, 1971. – 311 с.
115.    Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні: в 2-х кн., 3-х ч. / Яким Запаско, Ярослав Ісаєвич. – Л. : Вища школа, 1984. – Кн. 2, ч. 1–2.
116.    Зацепина Е. В. К вопросу о происхождении старопечатного орнамента / Е. В. Зацепина // Зб.: У истоков русского книгопечатания. – М., 1959. – С. 14–17.
117.    Зернова А. С. Методика описания старопечатных книг кирилловской печати / А. С. Зернова // Работа с редкими и ценными изданиями: Сборник статей и инструктивных материалов. – М., 1973. – С. 17–96.
118.    Зінченко А. Л. Акти візитацій монастирів і костьолів XVIII – першої половини XIX ст. як історичне джерело / А. Л. Зінченко // Подільська старовина: зб. наук. праць / Відп. ред. В. А. Косаківський. – Вінниця, 1993. – С. 213.
119.    Известия церковно-археологического Общества при Киевской духовной академии за м. январь 1880 г. // Труды КДА. – К., 1880. – № 4. – С. 679–682.
120.    Исаевич Я. Д. Кирилловские старопечатные книги в коллекциях польской народной республики (Варшава, Краков, Вроцлав) / Я. Д. Исаевич // Книга. Исследования и материалы. – М., 1963. – Сб. 8. – С. 291–296.
121.    Истомин П. М. Наброски по иконографии Волынского Древлехранилища в г. Житомире / П. М. Истомин // Волын. историко-археолог. сб. – Почаев, Житомир, 1900. – Вып. 2. – С. 1–18.
122.    Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI – XVIII ст. / Я. Д. Ісаєвич. – К. : Наук. думка, 1966. – 248 с.
123.    Ісаєвич Я. Д. Джерела з історії української культури доби феодалізму XVI – XVIII ст. / Я. Д. Ісаєвич. – К. : Наук. думка, 1972. – 142 с.
124.    Ісаєвич Я. Д. Життя та видавнича діяльність Кирила Транквілліона Ставровецького / Я. Д. Ісаєвич, І. З. Мицько // Бібліотекознавство та бібліографія. – К., 1982. – С. 51–67.
125.    Ісаєвич Я. Д. Історія писемності, книговидання, бібліотек. Проблеми періодизації / Я. Д. Ісаєвич // Наукові праці НБУВ. – Вип. 3. – К., 200. – С. 13–18.
126.    Ісаєвич Я. Д. Почаївська друкарня / Я. Ісаєвич // Довідник з історії України. – К. : Генеза, 1995. – Т. 2. – С. 416–417.
127.    Ісаєвич Я. Д. Репертуар видань та їх оформлення / Я. Д. Ісаєвич // Історія української культури : у 5 т. – К. : Наук. думка, 2003. – Т. 3 : Українська культура другої половини XVIІ – XVIII століть. – С. 814–832.
128.    Ісаєвич Я. Д. Словарь-справочник о книгопечатании на Украине в XVI–XVIII вв. / Я. Д. Ісаєвич // Книга. Исследования и материалы. – М., 1961. – Сб. 5. – С. 363–371.
129.    Ісаєвич Я. Д. Українські монастирські друкарні Правобережжя: Унів і Почаїв / Я. Д. Ісаєвич // Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. – Л. : Світ, 2002. – С. 276–285.
130.    Ісаєвич Я. Книговидання і друкарство в Почаєві: ініціатори та виконавці / Ярослав Ісаєвич // Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : зб. наук. праць. – К. : НБУВ, 2011. – С. 7–22.
131.    Історія української культури / Александрович В. С., Борисенко В. Й., Виврот Т. М. – К. : Наукова думка, 2003. – Т. 3. – С. 777–783.
132.    Калугин В. В. Вопросы описания древнерусских обиходных переплетов: Словарь специальной лексики переплетного дела / В. В. Калугин // Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописных книг. – М., 1990. – Вып. 3. – С. 201–245.
133.    Карашевич П. Очерк истории православной церкви на Волыни / П. Карашевич. – СПб., 1855. – 140 с.
134.    Каталог видань кириличного друку в установах Волині, 1600–1825 / упоряд. С. Н. Крейнін, О. Д. Огнєва – Луцьк, 2001. – 132 с.
135.    Каталог збережених пам’яток Київського Церковно-археологічного музею 1872–1922 рр. – К., 2002. – 120 с.
136.    Каталог книг библиотеки Императорского университета Св. Владимира – К., 1854–1858. – Т. 1–5.
137.    Каталог книг и листов издания Почаево-Успенской лавры и других издателей и типографий, продающихся в книжних лавках Почаевской лавры. – Почаев, 1907. – 32 с.
138.    Каталог книг и листов издания Почаево-Успенской лавры и других издателей и типографий, продающихся в книжних лавках Почаевской лавры – Почаев, 1911. – 30 с.
139.    Каталог книг, напечатанных в святой Успенской Лавре Почаевской чина св. Василия Великого. Для употребления греческо-униатских церквей и духовенства / сост. Дымет М. – Л. : Тип. М. Дымета, 1861. – 4 с.
140.    Каталог ювілейної виставки українського друкарства / склав. проф. С. І. Маслов. – К. : Держ. вид-во України, 1925. – С. 21–23.
141.    Кивлицкий Е. А. Почаевская Успенская лавра / Е. К. Кивлицкий // Энциклопедический словарь / изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – СПб. : Тип. И. А. Ефрона, 1898. – Т. 24. – С. 767.
142.    Киреева Г. В. Евангелия Почаевской типографии в собрании Национального художественного музея Республики Беларусь / Г. В. Киреева, Н. Я. Трифонова // Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. – Мінск, 2006. – Вип. 8. – С. 92–96.
143.    Киреева Г. В. Старообрядческая книга в фонде Национальной библиотеки Беларуси / Г. В. Киреева // Международная электронная конференция «Книжная культура пограничья Славии Восточной и Западной» [Электронный ресурс]. – М., 2007. – Режим доступа : www.knizhkult.narod.ru/Kireeva.htm.
144.    Кириличні стародруки 15–17 ст. у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. Каталог / Уклад. Н. П. Бондар, Р. Є. Кисельов, за участю Т. М. Росовецької; Заг. ред. Г. І. Ковальчук. – К. : НБУВ, 2008. – 232 с., 44 арк. іл.
145.    Кириличні стародруки українських друкарень, що зберігаються у львівських збірках (1574–1800) / укл. Ф. П. Максименко. – Л., 1975. – С. 69–91.
146.    Киселев Р. Е. Издания Почаевского Успенского монастыря в отделе старопечатных и редких книг Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского / Р. Е. Киселев // Федоровские чтения 2005. – М. : Наука, 2005. – С. 380–387.
147.    Киселев Р. Е. Создание каталога кириллических изданий Почаевского Успенского монастыря в Национальной библиотеке Украины им. В. И. Вернадского / Р. Е. Кисельов // Книга в России. – М., 2006. – Сб. 1. – С. 71–78.
148.    Кисельов Р. Є. Почаївські видання ІІ пол. ХVІІІ ст. у світлі праць М. О. Максимовича про староукраїнську літературну мову / Р. Є. Кисельов // Актуальні проблеми укр. лінгвістики. Теорія і практика. – К., 2001. – Вип. 4. – С. 47–57.
149.    Кисельов Р. Є. Специфічні особливості розкриття фондів стародруків (на прикладі варіантів почаївського Трефологіона 1737 р.) / Роман Кисельов // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського – К. : НБУВ, 2002. – Вип. 9. – С. 290–294.
150.    Кисельов Р. Є. Україномовні катехізиси почаївського друку та їх лексика / Р. Є. Кисельов // Актуальні проблеми української лінгвістики. Теорія і практика. – К., 2002 – Вип. 6. – С. 64–74.
151.    Кисельов Р. Є. Українська мова в кириличних стародруках: до проблем створення українського бібліографічного репертуару (на прикладі почаївських видань) / Роман Кисельов // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського – К. : НБУВ, 2004. – Вип. 13. – С. 179–194.
152.    Кисельов Р. Лексика украънської мови в почаївських стародруках / Роман Кисельов // Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : зб. наук. праць. – К. : НБУВ, 2011. – С. 105–124.
153.    Кисельов Р. Є. Вірш Івана Величковського у почаївському молитвослові 1755 р. / Роман Кисельов // Український археографічний щорічник. – К. – Нью-Йорк, 2004. – Вип. 8 / 9. – С. 774.
154.    Кисельов Р. Є. Діалектна лексика у "Книжиці для господарства" (Почаїв, 1788) // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : Київський університет, 2001. – Вип. 3. – С. 87–98.
155.    Кисельов Р. Є. Жанровий репертуар україномовних видань Почаївського Успенського монастиря ХVІІІ – першої третини ХІХ століття / Роман Кисельов // Вісн. Львів. ун-ту ім. Івана Франка. – Л., 2006. – Вип. 1. – С. 72–88.
156.    Кисельов Р. Є. Лексика української мови в почаївських виданнях XVIII – першої третини XIX ст. : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01 / Кисельов Роман Євгенович. – К., 2005. – 20 с.
157.    Клепиков С. А. Бумага с филигранью «Герб Амстердама» / С. А. Клепиков // Записки Отдела рукописей ГБЛ. Вып. 20. – М., – 1959. – 360 с.
158.    Клепиков С. А. Из истории русского художественного переплета / С. А. Клепиков // Книга: Исследования и материалы. – М., 1959. – Вып. 1. – С. 98–166.
159.    Клепиков С. А. Из истории украинского переплета XVII–XVIII вв. / С. А. Клепиков // История книги и издательского дела. – Л., 1977. – С. 52–61.
160.    Клепиков С. А. Описание древних русских обыходных переплетов / С. А. Клепиков // Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. – М., 1976. – Вып. 2. – Ч. 1. – С. 51–37.
161.    Клепиков С. А. Филиграни и штемпели на бумаге русского производства XVII–XX вв. / С. А. Клепиков. – М., – 1959. – 250 с.
162.    Клепиков С. А. Филиграни на бумаге русского производства XVII – начала XX вв. / С. А. Клепиков. – М., – 1978. – 200 с.
163.    Клепиков С. А. Штемпели на бумаге русского и иностранного производства XIX–XX вв. (Дополнение к таблице, опубликованой в 1959 г.) / С. А. Клепиков // Археографический ежегодник за 1966 год. – М., 1968. – С. 116–141.
164.    Клименко С. Українські ритодруки / С. Клименко // Бібліологічні вісті. – 1924. – № 1–3. – С. 114–124.
165.    Книги из библиотеки польского короля Сигизмунда II Августа : каталог / сост. Е. А. Савельева. – СПб., 1994. – С. 5–7.
166.    Книгодрукування в Унівському та Почаївському монастирях // В. Овчінніков. Історія книги: Еволіція книжкової структури. – Л. : Світ, 2005. – 383 с.
167.    Ковальчук Г. Дослідження почаївських стародруків у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського: традиції, стан і преспективи // Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : зб. наук. праць. – К. : НБУВ, 2011. – С. 23–32.
168.    Ковальчук Г. Дослідження С. Маслова в галузі історії книги / Г. Ковальчук // Перші книгознавчі читання: Зб. наук. прац. – К., 1997. – С. 28–32.
169.    Ковальчук Г. И. «Почаевский проект»: деятельность НБУВ по исследованию почаевских старопечатных книг / Г. И. Ковальчук, Н. В. Заболотна // Библиотеки НАН: проблемы функционирования, тенденции развития. – К. : НБУВ, 2007. – Вып. 5. – С. 341–355.
170.    Ковальчук Г. И. Совместный «Почаевский проект» академических библиотек России и Украины: продолжение работы / Г. И. Ковальчук // Федоровские чтения. – М. : Наука, 2007 – С. 357–362.
171.    Ковальчук Г. И. Электронная коллекция старопечатных книг Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского / Г. И. Ковальчук, Е. В. Лобузина // Машиночитемая каталогизация старопечатной книги : материалы обучающих семинаров, прошедших в Рос. нац. б-ке в рамках сотрудничества с Консорциумом европ. науч. б-к (CERL) в 2006 – 2008 гг. – СПб. : РНБ, 2009. – С. 130–137.
172.    Ковальчук Г. І. Створення електронних колекцій книжкових пам’яток у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (на прикладі почаївських стародруків) / Г. І. Ковальчук, К. В. Лобузіна, Н. В. Заболотна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського – К. : НБУВ, 2009. – Вип. 24. – С. 145–153.
173.    Ковальчук Г. Книгознавча наука в контексті роботи з бібліотечними фондами книжкових пам’яток / Г. Ковальчук // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 3. – С. 37–44.
174.    Колосовська О. Д. Дослідження та колекціонування стародрукованої кириличної книги в Галичині: (кінець XVIII – пер. пол. XX ст.): Дис. на зд. наук. ст. канд. іст. наук. / НАН України, НБУВ. – К., 1998. – 251 с.
175.    Колосовська О. Д. Кириличні стародруки з бібліотеки Антона Петрушевича / О. Д. Колосовська // Проблеми слов’янознавства. – 1995. – Віп. 47. – С. 95–98.
176.    Коляда Г. І. Друкарство на західноукраїнських землях у XVIII ст. Почаївська друкарня / Г. І. Коляда // Книга і друкарство на Україні. – К., 1965. – С. 66–68.
177.    Колядина А. М. Украинские кириллические издания XVI–XVIII вв. в Самарской областной универсальной научной библиотеке / А. М. Колядина // Федоровские чтения 2007. – М. : Наука, 2007. – С. 297–303.
178.    Костюк С. Стародруки Свято-Успенської Почаївської лаври у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї / С. Костюк // Актуальні питання культурології: альм. наук. то-ва «Афіна» каф. культурології РДГУ : Вип. 9. – Рівне : О. Зень, 2010. – С. 35–37.
179.    Кравців Б. Почаївська друкарня // Енциклопедія українознавства. – Л., 1996. – Т. 6. – С. 2287–2288.
180.    Кралюк П. Почаїв – місце святості: славетна обитель віри на Тернопільській землі / Петро Кралюк // День. – 2005. – № 193. – С. 6–7.
181.    Кралюк П. Почаївська лавра очима Шевченка / Петро Кралюк // Релігія і церква в історії Волині: зб. наук. праць. – Кременець : Астон, 2007. – С. 152–160.
182.    Крип’якевич І. З історії української графіки. Никодим Зубрицький / І. Крип’якевич // Світ. – Л., 1917. – Ч. 4. – С. 62.
183.    Круминг А. А. Распространение в России румыно-славянского издания книги Фомы Кемпийского «О подражании Христу» / А. А. Круминг // Федоровские чтения. 1979. – М., 1982. – С. 158, 164, 183, 184.
184.    Крыжановский Г. Историческое и общественное значение Почаевской Лавры / Г. Крыжановский. – Почаев, 1899. – 166 с.
185.    Крыжановский Е. Заметка на заметку о Почаевской лавре / Е. Крыжановский // Киевская старина. – 1882. – Т. 4.
186.    Кубанська-Попова М. М. Києво-Печерський державний історико-культурний заповідник: Стародруки XVI – XVIII ст.: католог. – К. : Мистецтво, 1971. – 79 с., 30 арк. іл.
{mospagebreak}
 
 
 
 
 
 
 
187.    Кукушкина М. В. Филиграни на бумаге русских фабрик XVIII–начала XIX в. / М. В. Кукушкина // Обзор фондов Рукописного отдела Библиотеки Академии наук. Вып. ІІ.: XIX– XX вв. – М.; 1958. – С. 285–371.
188.    Кунин М. Е. Из истории нотопечатания. / М. Е. Кунин // Краткие очерки. – М., 1963. – С. 24–28.
189.    Курінний П. Лаврські інтролігатори XVII– XVIII століття / П. Курінний. // Труди Українського Наукового Інституту Книгознавства. Т. 1 : Українська книга XVI–XVII– XVIII ст. – К., 1926. – 415 с.
190.    Лауцявичюс Э. Бумага в Литве XVI–XVIII вв. Атлас / Э. Лауцявичюс. – Вильнюс : Минтис, 1979. – 577 c.
191.    Лауцявичюс Э. Книжные переплеты XV–XVII в. в библиотеках Литвы / Э. Лауцявичюс. – Вильнюс : Минтис, 1976. – 200 с.
192.    Левицкий В. Игумен Иосиф Саевич и переход Почаевской лавры в унию // Труды КДА. – 1916. – Кн. 7–8. – С. 199–236.
193.    Левицкий В. Материалы по истории Почаевской Лавры / В. Левицкий. – Почаев, 1912. – Т. 1. – 240 с.
194.    Левицкий О. Почаевская летопись: Новейшее произведение древлеволынской письменности / О. Левицкий – К. : Тип. Ун-та св. Владимира, 1898. – 20 с.
195.    Леонов В. П. Совместный российско-украинский проект «Кириллические издания типографии Почаевского монастыря XVIII – первой трети XIX в. : Историко-книговедческое исследование»: этапы и перспективы / Леонов В. П., Багажков А. К., Гордеева М. Ю., Романова А. А., Савельева Е. А. // Роль книгоиздания в развитии международных научных и культурных контактов: материалы Междунар. науч. конф. (Москва, 23 – 24 сент. 2005 г.). – М., 2005. – С. 178–181.
196.    Литвиненко О. О. Мовні особливості почаївського стародруку «Книжиця для господарства» 1788 р. (Фонетика. Морфологія) : автореф. дис. канд. філол. наук : 10.02.01 / Литвиненко Ольга Олександрівна – Х., 2003. – 16 с.
197.    Литовченко А. Гравюри Почаївської друкарні з бібліотеки Київського Церковно-археологічного музею в збірці Національного музею історії України / А. Литовченко // Могилянські читання 2002. – К., 2003. – С. 288–293.
198.    Лихачев Н. П. Палеографическое значение бумажных водяных знаков / Н. П. Лихачев. – СПб. : тип. В. С. Балашова и К°, 1899. – Ч. 1 : исследование и описание филиграней. – 512 с.
199.    Лобанов В. В. Славянские книги кирилловской печати ХVІ–ХVІІІ веков / В. В. Лобанов. – Томск : Изд-во Томского университета, 1975. – 91 с.
200.    Логвин Г. Н. З глибин. Гравюри українських стародруків. ХVІ–ХVІІІ ст. / Г. Н. Логвин. – К. : Дніпро, 1990. – С. 106–110.
201.    Логвин Г. Н. Украинское искусство (Х– ХVІІІ вв.) // Г. Н. Логвин. – М., 1963. – 120 с.
202.    Лось В. Е. «Acta monasterii libarensis» : джерело до вивчення історії василіанського чернецтва Правобережної України (друга половина XVIII – перша половина ХІХ ст.) / В. Е. Лось // Рукописна та книжкова спадщина. – К. : НБУВ, 2009. – Вип. 13. – С. 224–240.
203.    Лось В. Е. Уніатська церква Правобережної України кінця XVIII – початку ХІХ століття: історіографія проблеми / В. Е. Лось // Рукописна та книжкова спадщина. – К. : НБУВ, 2007. – Вип. 11. – С. 151–170.
204.    Лукьяненко В. И. Определение формата издания при описании старопечатных книг / В. И. Лукьяненко // Исследование памятников письменной культуры в собраниях и архивах отдела рукописей и редких книг. Сборник научных трудов. Л., – 1985. – С. 140–153.
205.    Лукьянов В. В. Коллекция книг кирилловской печати XVI– XVIII веков Государственного архива Ярославской области: Аннотированный каталог / В. В. Лукьянов. – Ярославль, 1986. – 250 с.
206.    Макаренко М. Орнаментація української книжки XVI – XVII ст. / М. Макаренко. – К. : УНІК, 1925. – 70 с.
207.    Максименко Ф. П. Кириличні стародруки українських друкарень, що зберігаються у львівських збірках (1574–1800) / Ф. П. Максименко. – Л. : Вища школа, 1975. – 127 с.
208.    Максимович М. А. Собраніе сочиненій / M. А. Максимович. – К. : Тип. Е. Т. Керер, 1880. – T. 3. – C. 674–676.
209.    Мансветов И. Д. Церковный устав (Типик), его образование и судьба в греческой и русской церкви / И. Д. Мансветов. – М., 1885. – 160 с.
210.    Маслов С. Друкарство на Україні в XVI – XVIII ст. / С. Маслов // Бібліолог. віст. – 1924. – С. 42–43.
211.    Маслов С. И. Библиографические заметки о некоторых церковно-славянских старопечатных изданиях / С. И. Маслов. – Варшава, 1918. – 336 с.
212.    Маслов С. Из наблюдений над старопечатными церковнославянскими изданиями / С. Маслов // Историко-литературный сборник. – Л., 1924. – С. 159 – 165.
213.    Маслов С. І. «Такса книгъ в Типографіи святия обители Почаевскія обретающихся», 1760 р. / С. І. Маслов // Етюди з історії стародруків. – К., 1928. – Відбитка з Записок Історико-філологічного відділу [ВУАН], Кн. 20, С. 45–93 : ХІІ. До історії книготорговельних реєстрів XVIII ст. – С. 25–51.
214.    Маслов С. І. Каталог ювілейної виставки українського друкарства / С. І. Маслов. – К. : УНІК, 1925. – 50 с.
215.    Маслов С. І. Комітет для опису видань, що вийшли на території України в XVI–XVIII вв. / С. І. Маслов // Бібліологічні вісті. – 1925. – № 1–2. – С. 36–39.
216.    Маслов С. І. Курсивний шрифт почаївських видань з другої половини XVIII ст. / С. І. Маслов // Етюди з історії стародруків. Р. І – VIII. – К., 1925. – Відбитка з кн. : Труди УНІК, т. 1 : VIII. – С. 78–80.
217.    Маслов С. І. Українська друкована книга XVI–XVIII вв. / С. І. Маслов. – К. : ДВУ, 1925. – С. 16–18.
218.    Маслов С. І. Шляхи розвитку науки про книгу / С. І. Маслов // Бібліотечний вісник. – 1997. – № 4. – С. 34–37.
219.    Материалы для истории монастырей и церквей Волынских // Волынский Историко-археологический сборник. – Вып. ІІ. – Житомир, 1900. – С. 196–287.
220.    Матіяш Д. Особливості поетики української барокової духовної пісні: (на матеріалі покаянних пісень) / Дзвенислава Матіяш // Маґістеріум. – К. : Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», 2000. – Вип. 4 : Літературознавчі студії. – С. 23–30.
221.    Мацюк О. Історія українського паперу / О. Мацюк. – К., 1994. – 188 с.
222.    Мацюк О. Я. Папір та філіграні на українських землях (16 – початок 20 ст.) / О. Я. Мацюк. – К., 1974. – 320 с.
223.    Медведик Ю. «Богогласник» – визначна пам’ятка української музичної культури XVII–XVIII століть / Юрій Медведик // ЗНТШ. – 1996. – Т. 232. – С. 59–80.
224.    Микитась В. Л. Давні книги Закарпатського державного краєзнавчого музею / В. Л. Микитась. – Ужгород : Вид-во Львівського університету, 1964. – С. 53–84.
225.    Микитась В. Л. Давні рукописи і стародруки: опис і каталог / В. Л. Микитась. – Ужгород : Вид-во Львівського університету, 1964. – С. 62–69.
226.    Миловидов А. И. Описание славяно-русских старопечатных книг Виленской публичной библиотеки, 1491–1800 / А. И. Миловидов. – Вильна, 1908. – 120 с.
227.    Миловидов А. И. Старопечатные славяно-русские издания, вышедшие из западно-русских типографий XVI–XVIII веков. / А. И. Миловидов. – М., 1908. – 160 с.
228.    Мирович Н. Библиографическое и историко-литературное исследование о Богогласнике / Н. Мирович. – Вильно, 1876. – 200 с.
229.    Митці України: Енциклопедичний довідник / За ред. А. Кудрицького. – К., 1992.
230.    Моліс З. М. 1000-ліття Православія на Волині / М. З. Моліс. – Рівне, 1995. – С. 89–98.
231.    Мосин А. Г. Описание старопечатных книг: методические указания / А. Г. Мосин, Н. А. Мудрова, И. В. Починская. – Свердловск, 1989. – 80 с.
232.    Мотовилов В. Русская переплетная техника и ее терминология по работам П. Симони / В. Мотовилов, Э. Валк-Фалк // Raamat-aeqrestaureerimene: Artiklite kodumik. – Tartu, 1976. – 200 с.
233.    Муравьев А. Н. Почаевская Лавра и Острожское братство. С приложением / Андрей Муравьев. – К., 1871. – 74 с.
234.    Огієнко І. І. Життєписи великих українців / І. І. Огієнко. – К. : Либідь, 1999. – С. 90–125.
235.    Огієнко І. І. Історія українського друкарства / І. І. Огієнко. – Л., 1925; Передрук. – К., – 1994. – С. 217–230.
236.    Огієнко І. Свята Почаївська лавра / Іван Огієнко – К. : Вид. проект Фундації ім. митрополита Іларіона (Огієнка) «Запізніле вороття», 2004. – 440 с.
237.    Огнєва О. З історії друкованої Біблії України другої половини XVIII ст. / О. Огнєва, О. Златогорський // Сакральне мистецтво Волині. Матеріали 9 міжнародної наукової конференції. – Луцьк, 2002. – С. 117–118.
238.    Описание славяно-русских старопечатных книг Виленской публичной библиотеки (1491–1800 гг.) / сост. А. И. Миловидов. – Вильна : Тип. А. Г. Сыркина, 1908. – 160 с.
239.    Описание старопечатных и церковно-славянских книг, хранящихся в Библиотеке Санкт-Петербургской духовной академии / сост. Алексей Родосский. – СПб. : Тип. А. Катанскаго и К°. – 1894. – Вип. 2 (XVIII–XIX ст.) – 506 с.
240.    Опись старопечатных книг. Древнехранилище Подольскаго епархиального историко-статистического комитета / священника Е. Сицинскаго. – Каменец-Подольский : Тип. С. П. Киржацкаго. – 1902. – С. 96.
241.    Опись старопечатных книг. Приложение к десятому выпуску «Трудов Подольского церковного историко-археологического общества» / сост. протоиерей Е. Сицинский. – Каменец-Подольский : Тип. С. П. Киржацкаго. – 1904. – 107 с.
242.    Опись церковно-богослужебных книг, принадлежащих комитету для историко-статистическаго описания Подольской епархии / сост. Т. И. Беленький. – Каменец-Подольск : Тип. наследников Д. Крайзера. – 1876. – 14 с.
243.    Осипов С. Почаевская типография до начала XVIII века / С. Осипов // ВЕВ. – 1907. – Ч. неоф. – № 25–29. – С. 737–857.
244.    Осокина Е. А. Описание обиходного переплета кириллических рукописных книг: Методические рекомендации / Е. А. Осокина. – Ростов, 2006. – 22 с.
245.    Памятники, изданные Временной комиссией для разбора древних актов, высочайше учрежденной при киевском военном, подольском и волынском генерал-губернаторе. – К., 1859. – Т. 4, отд. 1. – С. 38–55.
246.    Перетц В. Н. Отчет об экскурсии семинарии русской филологии в г. Житомир: 21–26 октября 1910 года / проф. В. Н. Перетц. – К. : Тип. Императорского Университета св. Владимира, 1911. – 150 с.
247.    Перлштейн А. Очерки истории типографии на Волыни / А. Перлштейн // Волын. губерн. ведомости. – 1855. – 22 января. – № 4 – С. 18–21; 29 января. – № 5 – С. 16–20.
248.    Перлштейн А. Очерки истории типографии на Волыни / А. Перлштейн // Журн. М-ва народ. просвещения. – 1855. – Ч. 87. – С. 22–26. (передрук з «Волынских губернских ведомостей» за 1855 р. № 4).
249.    Петренко М. З. Українське золотарство XVI– XVIII ст. / М. З. Петренко. – К., 1970. – с. 150.
250.    Петров Н. И. Несколько слов о «Пчеле Почаевской» / Н. И. Петров // Труды КДА. – К., 1885. – С. 299–307.
251.    Петров Н. Старинные южнорусские гравированные доски типографий Киево-Печерской, Ильинской Черниговской и Почаевской / Н. Петров // Искусство в Южной России. – К., 1914. – Кн. 3–4.    
252.    Петров Н. Указатель Церковно-археологического музея при Киевской духовной академии. – К., 1897.
253.    Петрушевич А. С. Историческое известие о древней Почаевской обители чину св. Василия Великого и типографии ее, с росписью в той печатанным книгам / А. С. Петрушевич // Галичанин: литературный сборник, издаваемый Б. А. Дидецким. – Л., 1863. – Кн. 1, вып. 3, 4. – С. 158–181.
254.    Пилипенко Б. Ксилографічні дошки Чернігівського державного музею/ Б. Пилипенко. – Чернігів. 1925. – С. 120.
255.    Пилипович В. Невідомий український богослов XVIII ст. Теодозій Рудницький-Любенецький, єпископ Луцький та Острозький / В. Пилипович // Калофонія. – Л. : УКУ, 2008. – 2–4. – С. 149–153.
256.    Питання про перехід Унівської друкарні до Почаєва // Волын. епарх. ведом. – 1909. – № 5 – С. 729–731.
257.    Пісні до Почаївської Богородиці: перевидання друку 1773 року / Транскрипція, коментарі і дослідження Юрія Медведика. Редактор і вступне слово Ю. Ясіновського. – Л. : Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України: історія української музики, вип. 6. – 2000. – 148 с.
258.    Поздеева И. В. Древнерусское наследие в истории традиционной книжной культуры русского старообрядчества (первый период – аккумуляция) / И. В. Поздеева // История СССР. – М. : – 1988. – 98 с.
259.    Поздеева И. В. Записи на старопечатных книгах кирилловского шрифта как исторический источник / И. В. Поздеева // Федоровские чтения. 1976. – М., 1978. – С. 39–54.
260.    Поздеева И. В. Методика описания экземпляра старопечатных изданий кирилловского шрифта / И. В. Поздеева // Проблемы рукописной и печатной книги. – М., 1976. – С. 125–132.
261.    Поздеева И. В. Описание экземпляров старопечатной книги кириллического шрифта: Методические рекомендации / И. В. Поздеева. – Ростов, 2006. – 95 с.
262.    Позіховська C. До історії створення і комплектування книжкової колекції Музею книги та друкарства в Острозі / Світлана Позіховська // Волинський музей: історія і сучасність. Науковий збірник. Вип. 3. – Луцьк : 2004. – С. 366.
263.    Позіховська С. Іконографія образу Богородиці на прикладі колекції українських кириличних стародруків XVII–XVIII ст. у збірці Музею книги та друкарства м. Острога / С. Позіховська // Волинська ікона: дослідження та реставрація: наук. зб. – Вип. 11 : матеріали 11 міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 3–4 листопада 2004 року. – Луцьк, 2004. – С. 152–160.
264.    Позіховська С. Стародруки Речі Посполитої XVII–XVIII ст. у зібранні Музею книги та друкарства м. Острога / С. Позіховська // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Розвиток бібліотечної справи в краї: наук. зб. Матеріали XVI Волинської наук. істор.-краєз. конференції, присвяченої 65-річчю Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олени Пчілки. 1–2 червня 2005 р., м. Луцьк. – Луцьк, 2005. – С. 33–34.
265.    Половникова С. О. Колекція кириличних стародруків із зібрання Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського: каталог / Половникова С. О., Ситий І. М. – К., 1998. – С. 126–129.
266.    Попов П. М. Ксилографічні дошки Лаврського музею / П. М. Попов. – К., 1927. – С. 10–12.
267.    Попов П. М. Матеріали до словника українських граверів / П. М. Попов. – К. : Укр. наук. інститут книгознавства – 1926. – 140 с.
268.    Попов П. М. Матеріали до словника українських граверів. Додаток І / П. М. Попов. – К. : Укр. наук. інститут книгознавства. – 1927. – 34 с.
269.    Почаевская типография до начала XVIII в. // Волын. епарх. ведом. – 1907. – № 25. – С. 737–741; № 29. – С. 847–857.
270.    Почаевская типографія и братство Львовское в XVIIІ веке // Волын. епарх. ведом. – 1909. – № 35–38.
271.    Почаевская Успенская лавра / Сост. И. Стрельбицкий. – О., 1891. – 8 с.
272.    Почаевская Успенская лавра в конце июля 1855 года / Н. С. Голицын. – [Б. м.], 1882. – 28 с.
273.    Почаевский календарь на 1907 год. – Почаїв : Типография Почаево-Успенской лавры, 1906. – 160 с.
274.    Почаевский календарь на 1914 год. – Почаїв : Типография Почаево-Успенской лавры, 1914. – 163 с.
275.    Почаевский листок: Религиозно-патриотический журнал. – № 27. – Почаев, 1913.
276.    Почаевский сборник / отв. ред. Н. В. Колпакова. – СПб. : Альфарет, 2007. – 216 с., ил. – (Серия «Мемориальный проект»).
277.    Почаївські стародруки в фондах НБУВ : електронний каталог / каталогізація та бібліографічний опис стародруків – Н. В. Заболотна (к. філол. н.), підготовка онлайнової публікації електронного каталогу – К. В. Лобузіна (к. техн. н.) // Нац. бібл. України ім. В. І. Вернадського [електронний ресурс]. – К., 2008. – Режим доступа : http:// www.nbuv.gov.ua/divisions/vsd/pochajiv/ec.html.
278.    Починская И. В. Старообрядческое книгопечатание XVIII – первой четв. XIX в. / И. В. Починская. – Екатеринбург, 1994. – С. 45–49, 123–137.
279.    Правила составления библиографического описания старопечатных изданий / Сост. И. М. Полонская, Н. П. Черкашина, Н. И. Николаев // Редкие книги и рукописи. Изучение и описание: Материалы Всесоюзного научно-методического совещания зав. отделами редких книг и рукописей библиотек ВУЗов. – Ленинград, 1991. – С. 65–74.
280.    Православныя Русскія обители / Сост. П. П. Сойкин. – СПб. : Книгоиздательство П. П. Сойкина, 1910. – С. 550–554.
281.    Путеводитель по фондам старопечатных книг и рукописей Лаборатории археографических исследований / Сост. А. В. Полетаев. – Свердловск, 1990. – 200 с.
282.    Путро О. І. Розвиток книгодрукування в Україні в XVIII ст. / О. І. Путро // Питання історіїї культури України. – К. : Інститут культури, 1995. – С. 28–31.
283.    Ричков П. А. Почаївська Свято-Успенська лавра / П. А. Ричков, В. Д. Луц. – К. : Техніка, 2000. – 135 с., іл. – (Національні святині).
284.    Ровинский Д. А. Русские народные картинки / Д. А. Ровинскій. – СПб., 1881. – Т. 1–4.
285.    Ровинскій Д. А. Подробный словарь русских граверов XVI–XIX веков / Д. А. Ровинскій. – СПб., 1895. – Т. 1–2.
286.    Рожко В. Українське православне книгописання і книгодрукування на Волині (XI–XX ст.) / В. Рожко. – Луцьк, 2005. – С. 165–166.
287.    Романова А. А. Книгоиздательская деятельность Почаевского монастыря (1732–1830) // Почаевский сборник / отв. ред. Н. В. Колпакова. – СПб., 2006. – С. 8–14.
288.    Романова А. А. Почаевские и псевдопочаевские издания в фондах БАН / А. А. Романова // Книга в России. – М., 2004. – Вып. 1. – С. 51–62.
289.    Романова А. Книги и судьбы: издания Почаевского монастыря в собрании Отдела редкой книги Библиотеки Российской академии наук / Анастасия Романова // Друкарня Почаївського Успенського манастиря та її старгодруки : зб. наук. праць. – К. : НБУВ, 2011. – С. 56–61.
290.    Романовський В. До історії папірництва на Україні // В. Романовський // Бібліологічні вісті. – К., 1926. – № 2. – С. 12–15.
291.    Рудакова Ю. Почаївські видання латинським шрифтом або з використанням латинського шрифту (1730-ті – 1830 рр.) / Юлія Рудакова // Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : зб. наук. праць. – К. : НБУВ, 2011. – С. 193–246.
292.    Рудакова Ю. Репертуар видань Почаївської друкарні латинським шрифтом та їх репрезентація у НБУВ / Юлія Рудакова // Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : зб. наук. праць. – К. : НБУВ, 2011. – С. 139–150.
293.    Сакович А. Г. Русские народные картинки XVII–XIX вв. Гравюра на меди: Каталог выставки / А. Г. Сакович. – М., 1972.
294.    Сахаров И. П. Обозрение славяно-русской библиографии / Сахаров И. П. – СПб. : Тип. Имп. Акад. наук, 1849. – Т. 1, кн. 2. – 184 с.
295.    Свенцицкая В. И. Народная украинская гравюра XVIII в. на меди / В. И. Свенцицкая // Федоровские чтения 1980. – М., 1984. – С. 26–31.
296.    Свинцицкий И. Каталог книг церковно-славянской печати /                 д-р Иларион Свинцицкий. – Жовква, 1908. – 213 с.
297.    Свідерський Ю. Почаївське видання початку XVII ст. / Ю. Свідерський // Почаївський монастир в контексті історії та духовності українського народу : тези наук. конф. – Тернопіль, 1995. – С. 71–75.
298.    Свінціцький І. Дещо про печатню Успенського Братства у Львові / Іл. Свінціцький // Збірник львівської Ставропигії. – Л., 1921. – С. 328–329 : скарга почаївських василіан на братську львівську друкарню 1732 р. і процес Ставропигії з Почаївською друкарнею (по документах КДА: рукоп. № 108 і № 155).
299.    Свінціцький І. Початки книгопечатання на землях України / Іл. Свінціцький. – Жовква, 1924. – 86 с.
300.    Сводный каталог книг на иностранных языках, изданных в России в XVIII веке / сост. Е. А. Савельева, Т. П. Щербакова. – СПб. : Изд. отд. БАН, 2004. – Т. 4, – вып. 1. – 644 с.
301.    Сводный каталог книг на иностранных языках, изданных в России в XVIII веке / сост. Е. А. Савельева, Т. П. Щербакова. – СПб. : Изд. отд. БАН, 2006. – Т. 4, вып. 2. – 282 с.
302.    Сендульский А. Преподобный Иов игумен Почаевский / А. Сендульський // Волын. епарх. ведом. – 1875. – № 22, 23.
303.    Сеньків І. Лікарська книжка з 1778 р. оо. Василіян у Почаєві. Унікальна бібліографічна рідкість / Іван Сеньків // Америка. – Philadelphia, 5-6.01.1984. – Ч. 3. – С. 4–6.
304.    Сецинский Е. Исторические сведения о приходах и церквах Подольской епархии. – І. Каменецкий уезд / Е. Сецинский. – Каменец-Подольский: Типогр. Подольского губернского правления, 1895. – 609 с.
305.    Сидор О. Ф. Мистецтво книги в друкарні Почаївської Святоуспенської Лаври / О. Ф. Сидор // Історія релігій в Україні: науковий щорічник. – Л., 2008. – Книга ІІ. – С. 574–581.
306.    Сидор О. Ф. Станкова гравюра друкарні Почаївського монастиря ХVІІІ – початку ХІХ століття / О. Ф. Сидор // Буття в мистецтві. Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Степана Костюка (до 80-ти річчя) / наук. ред. і упор. Л. Купчинська, відпов. ред. М. Романюк. – Л., 2007. – С. 318–335.
307.    Сидоров А. А. Древнерусская книжная гравюра / А. А. Сидоров. – М., 1951. – 180 с.
308.    Сидоров А. А. История оформления русской книги, издание второе, исправленное и дополненое / А. А. Сидоров. – М., 1964. – 216 с.
309.    Симони П. К. Опыт сборника сведений по истории и технике книгопереплетного художества на Руси: Тексты-материалы-снимки / П. К. Симони. – СПб., 1903.
310.    Систематический каталог книг библиотеки Императорской Киевской духовной академии / сост. А. С. Крыловский. – К, 1890–1915. – Т. 1–5, вып. 1–13.
311.    Систематический каталог книг библиотеки Киево-Печерской лавры. – К. : Типография Киево-Печерской Успенской Лавры, 1908. – Т. 1. – 327 с.
312.    Січинський В. Архітектура в стародруках / В. Січинський. – Л., 1925. – 20 с.
313.    Січинський В. Історія українського граверства / В. Січинський. – Л., 1937. – 65 с.
314.    Славянские книги кирилловской печати XVI–XX вв. : каталог книг, хранящихся в Государственной исторической библиотеке УССР / сост. Г. Е. Варварич. – К., 1985. – С. 82–98.
315.    Славянские книги кирилловской печати XV–XVIII вв. : описание книг, хранящихся в Гос. публ. б-ке УССР / сост. : С. О. Петров, Я. Д. Бирюк, Т. П. Золотарь; отв. ред. П. Н. Попов. – К. : Изд-во АН УССР, 1958. – 264 с.
{mospagebreak}
 
 
 
 
 
 
 
316.    Словарь исторический о писателях духовнаго чина / [Евгений (Болховитинов Е.)]. – СПб., 1818. – С. 361; изд. 2-е. – СПб., 1827. – Т. 1. – С. 335; Т. 2. – С. 36.
317.    Собрания книжных памятников (редких и ценных изданий) в библиотеках, музеях и архивах Российской Федерации : Указатель каталогов и описаний / Сост. О. А. Грачева, Н. Г. Ромашева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1998.
318.    Собчук В. Почаївська лавра і народна освіта / Володимир Собчук // Релігія і церква в історії Волині: зб. наук. праць. – Кременець : Астон, 2007. – С. 117–151.
319.    Сопиков В. Предуведомление // Опыт российской библиографии. – СПб. : Тип. Имп. театра, 1813. – Ч. 1. – С. 13–43.
320.    Спирина Л. М. Книги кириллической печати ХVІ–ХVIII вв. Загорского историко-художественного музея-заповедника / Л. М. Спирина. – М., 1981. – 200 с.
321.    Стасов В. В. Разбор рукописного сочинения г. Ровинского «Русские граверы и их произведения с 1564 года до основания Академии художеств» (1864) / В. В. Стасов. – СПб, 1894. – Соб. соч., т. ІІ. – 200 с.
322.    Стасов В. В. Разбор сочинения Д. А. Ровинського «Русские народные картинки». / В. В. Стасов. – СПб, 1894. – Соб. соч. т. ІІ. – 240 с.
323.    Степовик Д. В. Українська графіка ХVІ–ХVIII століть. Еволюція образної системи / Д. В. Степовик. – К. : Наук. думка, 1982. – 332 с.
324.    Строев П. М. Обстоятельное описание старопечатных книг славянских и российских, хранящихся в библиотеке Ф. А. Толстова / П. М. Строев. – М. : Тип. С. Селивановского, 1829. – 592 с.
325.    Строев П. М. Описание старопечатных книг славянских, находящихся в библиотеке московского … купца… Ивана Никитича Царского / П. М. Строев. – М. : Тип. С. Селивановского, 1836. – 454 с.
326.    Такса книг в типографии св. обители Почаевскія обретающихся. – Почаїв : Друкарня Почаївського Успенського монастиря, 1760. – 16 с.
327.    Таранець С. В. Джерела з історії старообрядництва Правобережної України кінця XVIII – початку ХХ ст. / Сергій Таранець. – К. : НАН України, – 2007. – 456 с.
328.    Тарнавский А. По поводу 50-летнего юбилея Почаевской Лавры / А. Тарнавский //  Киевская старина. – 1883. – №12. – С. 681–693.
329.    Теодорович Н. В. Декрет короля Стефана Батория по тяжбе владелицы Почаева и части Бережцов Анны Тиховны Гойской с Иваном Некрашевичем-Бережицким и его Братьями / Н. И. Теодорович // Волын. епарх. ведом. – 1896. – № 25. – С. 17–18.
330.    Теодорович Н. И. Волынь в описаниях городов, местечек и сел в церковно-историческом, географическом, этнографическом, археологическом и других отношениях: историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии / Н. И. Теодорович. – Почаев : Тип. Почаево-Успен. Лавры, 1899. – 350 с.
331.    Теодорович Н. И. Инвентарь Почаевского монастыря… 17. IX. 1736 г. / Н. И. Теодорович // Волын. епарх. ведом. – 1905. – № 3–5, 9, 16, 17, 19, 28, 31.
332.    Тимошик М. Історія видавничої справи / Микола Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2003. – С. 157–159.
333.    Титов Ф. И. Очерки по истории русского книгописания и книгопечатания / Ф. И. Титов. – Вып. 1. Русское книгописание XI–XVIII в. в. – К. : Фототип. и тип. «С. В. Кульженко», 1911. – 4+46+1 с.
334.    Тиховский Ю. Мнимая типография Почаевского монастыря (с к. XVI до 1-й четв. XVIII в.) / Ю. Тиховскаго. – К. : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1895. – 68 с. – Оттиск из журн. : Киевская старина. – 1895. – № 7. – С. 1–35; № 9. – С. 248–281.
335.    Тітов Хв. Матеріали для історії книжкової справи на Вкраїні в XVI– XVIII вв. / Хв. Тітов // Всезбірка передмиви до українських стародруків. – К., 1924. – 68 с.
336.    Требин А. А. Славяно-русские старопечатные книги древлехранилищ г. Житомира / А. А. Требин. – СПб. : Тип. Императорской академии наук, 1913. – 28 c.
337.    Трипольский Н. Волынские православные церковные братства и их деятельность / Н. Трипольский. – Житомир, 1892. – 223 с.
338.    Трипольский Н. Древние волынские православные типографии и их издания / Н. Трипольский. – Житомир, 1892. – С. 237–339.
339.    Туркевич В. Из истории Почаевской обители / В. Туркевич // Волын. епарх. ведом. – 1897. – № 33–35.
340.    Турченко Ю. Я. Український естамп / Ю. Я. Турченко. – К., 1964. – 260 с.
341.    Указатель музея церковно-археологического общества при Киевской духовной академии – К., 1880. – С. 12–16, 24–25.
342.    Українська графіка XI – початку XX ст. Альбом. / Автор-упорядник Андрій В'юник. – К. : «Мистецтво», 1994. – С. 119–185 (Естамп XVII – початку XX ст.).
343.    Українські письменники : біо-біблографічний словник – К., 1960. – Т. 1. – С. 247–250.
344.    Ундольский В. М. Каталог славяно-русских книг церковной печати библиотеки А. Н. Кастерина, составленный библиотекарем и действительным членом Общества В. Ундольским / В. М. Ундольский. – М., 1848. – Отд. 4. – С. 1–8, 97–141, 1–5.
345.    Ундольский В. М. Очерк славяно-русской библиографии В. Ундольского, с дополнениями А. Бычкова и А. Викторова / В. М. Ундольский. – М., 1871. – [4], 4 c., 388 стб.
346.    Успенская Почаевская лавра, в Кременецком уезде // Православные русские обители: полное иллюстрированное описание всех православных русских монастырей в Российской империи и на Афоне. – СПб. : Книгоиздательство П. П. Сойкина, 1910. – С. 550–554.
347.    Факсимільна публ.: Пісні до Почаївської Богородиці. – Л. : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ, 2000. – 34 с.
348.    Федак С. А. До історії українського книгодрукування на Волині у XVIII столітті / С. А. Федак // Мандрівець. – Т., 2003. – № 6. – С. 20–27.
349.    Федак С. А. Морфонологічні риси української літературної мови на Волині XVIII ст. (на матеріалі Почаївських друків) / С. А. Федак // Сьома наукова конференція Терноп. держ. техн. ун-ту (22 – 24 квітня 2003 року). – Т., 2003. – С. 212.
350.    Федак С. А. Пам’ятка мови волинян XVIII ст. / С. А. Федак // Мандрівець. – Т., 2003. – № 1. – С. 18–24.
351.    Федак С. А. Почаївське видання «Политика свецкая» (1770) про мовний етикет / С. А. Федак // П’ята наукова конференція Терноп. держ. техн. ун-ту (24 – 26 квітня 2001 року). – Т., 2001. – С. 185.
352.    Федак С. А. Прислівники у почаївських друках середини – кінця XVIII ст. / С. А. Федак // Ucrainistica. – Кривий Ріг, 2003. – С. 116–124.
353.    Федак С. А. Склад та граматична структура прислівників у стародруках Почаївської лаври XVIII ст. / Федак С. А. // Studia methodologica. – Тернопіль, 2003. – С. 11–19.
354.    Федак С. А. Спостереження над сакральною лексикою у Почаївському збірнику «Науки парохіальнїя» (1794) / Федак С. А. // Наукова конференція «Християнство й українська мова» (Київ, 5 – 6 жовт. 2000 р.). – Л. : Вид-во Львів. Богослов. Акад., 2000. – С. 157–164.
355.    Федак С. А. Українська літературна мова на Волині у ХVIII ст. (фонетика та морфологія почаївських стародруків) : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01 / Федак Софія Андріївна. – К., 2004. – 20 с.
356.    Флегонтова Н. І. Видання кириличного друку : 1581–1916 / Нац. парламент. б-ка України. – К., 2005. – 44 с.
357.    Фотопередрук почаївських стародруків «Книжиця для господарства» (1778) та «Політика свіцкая» (1770, 1790) / післяслово О. Горбача. – Мюнхен, 1985. – С. 21–48.
358.    Франко И. Я. Галицко-русский «savoir vivre» / И. Я. Франко // Киевская старина. – К., 1891. – Кн. 2. – С. 282–289.
359.    Франко І. Записи против книгокрадів у старих книгах та рукописах / Іван Франко // Записки наукового товариства імені Шевченка. – 1907. – Т. LXXVII. – Кн. ІІІ. – С. 173–176.
360.    Франко І. Я. Духовна й церковна поезія на Сході й на Заході : вступ до студій над «Богогласником» / Іван Франко // Зібр. творів у 50-ти томах. – К., 1983. – Т. 39. – С. 126–143.
361.    Хаварівський В. Архів Почаївського монастиря як джерело історичної правди / В. Хаварівський // Почаївський монастир в контексті історії та духовності українського народу : тези наук. конф. – Тернопіль, 1995. – С. 54–57.
362.    Ханас А. Почаївська лавра – як фактор духовного і національного відродження / А. Ханас // Почаївський монастир в контексті історії та духовності українського народу : тези наук. конф. – Тернопіль, 1995. – С. 97–99.
363.    Хойнацкий А. Ф. Западнорусская церковная уния в ее богослужении и обрядах / А. Хойнацкий. – К., 1871. – С. 31–38, 391–399.
364.    Хойнацкий А. Ф. Описание Почаевской Успенской лавры / Андрей Хойнацкий. – Почаев, 1892. – 79 с.
365.    Хойнацкий А. Ф. Очерки из истории Православной церкви и древнего благочестия на Волыни / А. Хойнацкий. – Житомир, 1878. – С. 167–173, 183–185.
366.    Хойнацкий А. Ф. Почаевская Успенская лавра. Историческое описание / Труд… А. Ф. Хойнацкого, испр. и доп. Г. Я. Крыжановским. – Почаев, 1897. – 557 с.
367.    Хойнацкий А. Ф. Православие на западе России в своих ближайших представителях или Патерик Волыно-Почаевский / А. Ф. Хойнацький. – М., 1888. – С. 161–163.
368.    Хойнацкий А. Ф. Путеводитель по горе Почаевской / А. Ф. Хойнацький. – Почаїв, 1895. – 212 с.
369.    Цинковська І. Художнє оздоблення почаївських стародруків / Ірина Цинковська, Гліб Юхимець // Друкарня Почаївського Успенського манастиря та її старгодруки : зб. наук. праць. – К. : НБУВ, 2011. – С. 62–94.
370.    Ціборовська-Римарович І. Маргінальні записи стародруків із книгозбірень католицьких монастирів XVI – XVIII ст. на етнічних українських землях як джерело до історії формування монастирських бібліотечних фондів / І. Ціборовська-Римарович // Наук. праці Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського. – К., 2010. – Вип. 28. – С. 266–287.
371.    Ціборовська-Римарович І. О. Книжковий фонд Відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерельна база історичних досліджень / І. О. Ціборовська-Римарович // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2007. – Вип. 12. – С. 52–69.
372.    Ціборовська-Римарович І. О. Видання друкарень, що діяли в українських землях у XVI – XVIII ст., у бібліотеці Вишневецького замку / І. О. Ціборовська-Римарович // Бібл. вісн. – 1998. – № 6. – С. 12–15.
373.    Ціборовська-Римарович І. О. Щодо колекції Ф. Мікошевського НБУВ (видання друкарень, що діяли в українських землях у XVI – XVIII ст.) / І. О. Ціборовська-Римарович // Бібл. вісн. – 1999. – № 2. – С. 21–24.
374.    Цонев Б. Опись на ръкописите и старопечатните книги в народната библиотека в София / Б. Цонев. – София, 1910. – 350 с.
375.    Чернихівський Г. Почаївська Свято-Успенська Лавра : ілюстр. нарис / Гаврило Чернихівський, Василь Балюх. – Т. : Збруч, 2006. – 48 с.
376.    Чернихівський Г. Богогласник (1790) / Г. Чернихівський // Русалка Дністрова. – Тернопіль, 1995. – № 9. – С. 18–21.
377.    Чернихівський Г. Почаївські стародруки / Г. Чернихівський // Почаївський монастир в контексті історії та духовності українського народу : тези наук. конф. – Тернопіль, 1995. – С. 104–109.
378.    Чернышева Н. Ф. Каталог русских книг кирилловской печати XVI – XVIII вв. / Н. Ф. Чернышева. – М. : Государственная публичная историческая библиотека, 1972. – 136 с.
379.    Шайдакова М. Я. Описание коллекции кириллической печати XVI–ХХ в. в Горьковского историко-архитектурного музея-заповедника / М. Я. Шайдакова. – Горький, 1975. – 120 с.
380.    Шамрай М. А. Маргиналии в старопечатных книгах кириллического шрифта ХV – ХVII вв. как исторический источник / М. А. Шамрай // Федоровские чтения. – М., 2007. – С. 166–173.
381.    Шамрай М. Маргіналії в стародруках кириличного шрифту 15 – 17 ст. з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Каталог] / М. Шамрай. – К. : НБУВ, 2005. – 334 с.
382.    Шах С. Маркіян Шашкевич та Галицьке відродження / Степан Шах. – Париж, 1961. – С. 22.
383.    Шевчук В. Почаївський культурний осередок XVIІІ – початку ХІХ століття / Валерій Шевчук // Україна. Наука і культура. – К. : Знання, 1996. – Вип. 29. – С. 149–156.
384.    Шиндина А. Б. Книги кирилловской печати XVIІІ века в фондах Красноярской краевой научной библиотеки им. В. И. Ленина: Описание коллекции / А. Б. Шиндина. – Красноярск, 1988. – 280 с.
385.    Шкраб’юк П. В. Монаший Чин отців василіян у суспільно-культурному житті України : Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / П. В. Шкраб’юк; НАН України. Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. – Л., 2007. – 36 с.
386.    Шпак О. Почаївські ксилографічні естампи середини XVIII – початку XIX ст. у київських збірках / О. Шпак // Волинська ікона: дослідження та реставрація: матеріали 10 міжнар. наук. конф. – Луцьк, 2003. – С. 25–28.
387.    Щеглова С. А. «Богогласникъ». Историко-литературное изследование / С. А. Щеглова. – К. : Тип. ун-та Св. Владимира, 1918. – 347 с.
388.    Щербаківський Д. Золотаська оправа книжки в XVI–XIX ст. на Україні / Д. Щербаківський // Бібліологічні вісті, січень–березень. – К., 1924. – С. 18–21.
389.    Щурат В. Із студій над почаївським Богогласником / В. Щурат. – Л., 1908. – С. 23–24.
390.    Щуровский А. До питання про початки Почаївської друкарні // ЗНТШ. – Л., 1895. – Т. 7. – C. 2–3.
391.    Юріна Л. Напрестольні Євангелії XVI–XVIII століть у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника: каталог / Л. Юріна. – К. : «КВІЦ», 2005. – 196 с.
392.    Юхимець Г. Мідьорити Йосипа Гочемського / Г. Юхимець // Відлуння віків. – № 1. – 2006. – С. 61–64.
393.    Ярмусь С. Вплив монастирів на духовність людини / Ст. Ярмусь // Почаївський монастир в контексті історії та духовності українського народу : тези наук. конф. – Тернопіль, 1995. – С. 109–111.
394.    Ясиновський Ю. П. Українські нотні видання XVIII ст. / Ю. П. Ясиновський // Бібліографія українознавства. – Л., 1994. – Вип. 2. – С. 129.
395.    Яцюк Г. К. Почаївський музей атеїзму: Путівник / Г. К. Яцюк. – Л. : Каменяр, 1970. – 57 с.
396.    Baliński M. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym / оpisana przez Michała Balińskiego i Tymoteusza Lipińskiego. – Wydanie 2. – Warszawa : Nakład i druk S. Orgelbranda synów, 1886. – T. 3, cz. 1. – S. 84–87.
397.    Bandtke J. S. Historya drukarń w Królewstwie Polskiem i Wielkiem Xęstwie Litewskiem / Jerzy Samuel Bandtke. – Kraków : W Drukarni Józefa Mateckiego, 1826. – T. 2. – S. 54–59.
398.    Cyrilské a hlaholské staré tisky v českých knihovnách: katalog / zpracovala Františka Sokolová. – Praha, 1997. – S. 428.
399.    Drukarze Dawnej Polski od XV do XVIII wieku / оprac. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, W. Krajewski. – Wrocław; Kraków : Wydawnictwo PAN, 1960. – Zesz. 6 : Małopolska – Ziemie Ruskie. – S. 59–64.
400.    Estreicher K. Bibliografia Polska / przez K. Estreichera. T. 1–35. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1872–2007.
401.    Horbatch O. Die Ukrainische Sprache im Počajivev Druck «Ksiązka lekarstw konskich» aus dem Jahre 1788 / O. Horbatch. – München, 1985. – 171 s.
402.    Horbatch O. Zwei počajiver altdrucke: «Кnyžycja dlja hospodarstva» (1778) und «Рolityka svickaja» (1770/1790) / Оlexa Horbatsch. – München, 1985. – 42 s.
403.    Katalog druków cyrylickich XV–XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej / opr. Zofia Żurawińska, Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew. – Warszawa : Biblioteka Narodowa. – 2004. – 364 s.
404.    Klasztor w Poczajowie // Tygodnik ilustrowany. – 1862. – Т. 5, № 124. – S. 60.
405.    Nieć J. Drukarnia klasztoru oo. bazylianów w Poczajowie / J. Nieć // Przegląd biblioteczny. – 1936. – IX. – S. 229–234.
406.    Nieć J. Drukarstwo na Wołyniu / J. Nieć // Oriens. – 1936. – 4. – S. 147–150.
407.    Ojtozi E. A Mariapocsi Bazilitak cirillbetűs kǒnyvei / Eszter Ojtozi. – Debrecen, 1982. – 136 s.
408.    Pidłypczak-Majerowicz M. Bazylianie w Koronie i na Litwie. Szkoły i książki w działalności zakonu / M. Pidłypczak-Majerowicz. – Warszawa, Wrocław, 1986. – 77 s.
409.    Słownik malarzow polskich tudziež obcych w Polsce osiadłych lub czasowo w niej przebywających / Edw. Rastawieckiego. – Warszawa, 1850–1851. – T. 1: 334 s. – T. 2: 326 s.
410.    Słownik rytowników polskich / Edw. Rastawieckiego. – Poznań, 1886. – S. 316.
411.    Thieme U. Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler / Thieme U., Becker F. – Leipzig : Verlag von W. Engelmann, E. Seeman, 1907–1950. – Bd. 1–37.
412.    Tylavskyi I. Monasterio di Počaiv. La sua tipografia e le sue edizioni / I. Tylavskyi // Analecta Ordinis s. Basilii Magni. – 1983. – Vol. 4 (10). – S. 239–249.
413.    Wawryk M. De studiis philosophico-theologicis in provincia Rutheno-Ukraina ord. Basiliani s. XVIII eorumque manualibus / M. Wawryk // Analecta Ordinis s. Basilii Magni, 1971. – Sect. 2, vol. 7 (13). – S. 85–113.
414.    Wasilewska W. Wiedza o książce / W. Wasilewska. – Warszawa, 1966. – S. 30.
415.    Widok przemocy na słabą niewinność srogo wywartej // Историческіи записки Феодосія Бродовича, Архи-Пресвитера греч. уніят. капитула Луцкого о событіяхъ на Волыни и Подолью въ 1789 году. – Львів, 1861. – Ч. І. – С. 51.
416.    Wiszniewski M. Historya literatury polskiej / Michała Wiszniewskiego. – Kraków : W Drukarni uniwersyteckiéj, 1851. – T. 8. – S. 429–431.
417.    Witkowski W. Uwagi o poezji Ukraińców i o Bohohlasnyku z r. 1790 / W. Witkowski // Zeszyty Naukowe KUL. – Lublin, 1982. – № 2–4. – S. 212.
418.    Zubrzycki D. Historyczne badania o drukarniach rusko-słowiańskich w Galicyi / Dyonizego Zubrzyckiego. – Lwów : W Drukarni Instytutu Stauropigianskiego, 1836. – S. 33–36, 52, 55.

Архівні джерела
Державний архів Тернопільської області
Ф. 258: Духовний собор Почаївської лаври
Оп. 1.
419.    Спр. 185. Дело о претензиях Почаевского монастыря к купцу Железняку Василию за взятый им холст в типографии на 400 золотых. – перша половина XIX cт., – 10 арк.
420.    Спр. 322. Дело о переливке буквъ Почаевской типографии чрезъ словолитчика еврея Земки Юткевича – 27 жовтня 1743 – 1 арк. (копія XIX cт.).
421.    Спр. 388. Рапорты лаврского типографа, предписания и решения духовного собора о закупке материалов для типографии и образцы бумаги – 1833 р. – 6 арк.
Оп. 2.
422.    Спр. 8. Месячные ведомости и рапорты типографии о расходе продукции 1832 года выпускаемой… – 22 листопада 1832 – 6 лютого 1833 – 18 арк.
Оп. 3.
423.    Спр. 4. Каталог книг и икон, находящихся в библиотеке Лавры – 1831 р. – 9 арк.
424.    Спр. 14. Его Високопреосвященству Високопреосвященнейшему Антонію Архіепископу Волынскому и Житомірскому и Почаевскія Успенскія Лавры Священноархимандриту. Типографа Почаевской Лавры архимандрита Виталія прошеніе – друга половина XIX cт., – Арк. 2–3.
425.    Спр. 14. Рапортъ – XIX cт., – Арк. 4–4 зв.
426.    Спр. 14. Положеніе о типографіи Почаево Успенской Лавры – XIX cт., – Арк. 6–6 зв.
427.     Спр. 45. О хронологической росписи некоторых книг, напечатанных в Почаеве – друга половина XIX cт., – 11 арк.
428.     Спр. 77. Переписка с униатской Перемышльской консисторией о распространении церковных книг в Перемышельской епархии с приложением списка книг, напечатанных в Почаевской типографии – 31 січня 1837 – 16 лютого 1837 рр. – 2 арк.
429.     Спр. 1275. Переписка с Кременецким земским Судом и Вилленским Университетом о предоставлении Почаевской типографией в цензурные комитеты по одному экземпляру напечатанных книг с указанием их тиража – 10 грудня 1800 – 22 серпня 1813 рр. – 18 арк.
Архив Почаевской Успенской лавры
Оп. 1.
430.    Спр. 177. Дело о запрещении печатать в Почаевской типографии, продавать или дарить кому-либо. Иезуита Альвеара. – 28 березня 1783 р. – 2 арк.
431.    Спр. 322. Дело о переплетчике местечка Подкашинья мещанина Фомы Величковского заключившемъ съ Почаевским монастырем контрактъ на переплет церковныхъ книгъ – 14 січня 1736 – 14 лютого 1736 рр., – Арк. 1 (копія XIX cт.).
Оп. 12.
432.     Спр. 361. Дело о переливке буквъ Почаевской типографии чрезъ словолитчика еврея Земки Юткевича… – 27 жовтня 1743 – Арк. 1 (копія XIX cт.).
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.
Інститут рукопису.
Ф. 1.
433.     Спр. 6493. Ярковский П. План расположения библиотеки Волынского лицея, – 45 арк.
Ф. 33. Архів С. Маслова
434.     Спр. 4893. Лист Ю. О. Меженку від 27. XI. 1932, – арк. 2.
Ф. 160.
435.     Спр. 6. Григорий, архимандрит. Описание событий и достопамятностей Почаевской Успенской Лавры – XIX cт., – 180 арк.
Ф. 194.
436.     Спр. 103. Докладная записка комиссии по ознакомлению с рукописями и старопечатніми книгами в библиотеке киевских и волінских монастірей и церквей Совету Киевской духовной академии с целью отбора для передачи Киевской академии – XIX cт., – Арк. 1–4.
Ф. 175.
437.     Спр. 234. Титов Ф. И. Заметки при чтении книг библиотеки Почаевской Лавры, – Арк. 1–17.
Ф. 231.: Почаївська Успенська лавра
Оп. 1.
438.     Cпр. 6. Краткие выписки из разных дел относящихся к Почаевскому и другим монастырям. – 1569–1676 рр. – 5 арк. (копія).
439.    Cпр. 51. Грамота епископа Киприана Стецкого Пафнутию Фиаловичу о назначении его в Почаевский монастырь. – 12 серпня 1786 р. – 1 л. (друкарський текст з рукописними вставками, мова латинська).
440.     Cпр. 164. Дело о тяжбе Почаевского монастыря с Львовским братским монастырем за типографию. – 1671–1829 рр. – 3 арк. (оригінал).
441.     Cпр. 168. О нападениях, побоях, грабеже учиненных военными чинами в Почаевском манастыре. – 1694–1787 рр. – 3 арк. (оригінал).
442.     Cпр. 202. Запись Маркелла и Феодосия Гордменских о завещании Почаевскому монастырю 2000 золотых. – 2 березня 1799 р. – 5 арк. (оригінал).
443.     Cпр. 203. Доклад Духовного собора Почаевской лавры архиепископу Волынскому и Житомирскому, архимандриту лавры Антонию о празднованию юбилея перехода Почаевской лавры в православие. – 1908 р. – 2 арк. (копія, машинопис).
444.     Cпр. 204. Обращение архиепископа Волынского и Житомирского, архимандрита Амвросия к Духовному собору Почаевской лавры с предложением к празднованию юбилея возвращения Почаевской лавры в православие издать рукописи найденные в архиве Киевской духовной академии. – 24 березня 1908 р. – 1 арк. (копія, машинопис).
445.     Cпр. 236. Грамота Августа ІІ, короля польського Почаевскому монастырю на возобновление типографии и право издания книг. – 18 жовтня 1732 г. – 1 арк. (оригінал, мова польська).
446.     Cпр. 237. Привилей Августа ІІІ, короля польского Почаевскому монастырю на типографию и печатание книг. – 24 червня 1736 р. – Варшава – 2 арк. (копія, мова польська).
447.     Cпр. 238. Подтвердительная грамота Августа IV, короля польского Почаевскому монастырю на право издания книг в своей типографии. – 24 липня 1736 р. – 1 арк. (оригінал, мова польська).
448.     Cпр. 245. Конвенция между епископом Луцким Лубенецким-Рудницким и Почаевским монастырем об анулировании платижа по прежним условиям по содержанию типографии. – 3 грудня 1772 р. – 3 арк. (оригінал, мова польська).
449.     Cпр. 247. Конфирмация королем польским Станиславом Августом прав на печатание книг в типографии Почаевского монастыря. – 16 березня 1773 р. – Варшава. – 4 арк. (оригінал, мова польська).
450.     Cпр. 254. Григорий архимандрит Почаевского монастыря. Описание событий и достопамятностей Почаевской лавры. – 1846 р. – 110 арк. (оригінал).
451.     Cпр. 257. Привилей короля польского Августа ІІІ дворянину Ерофею Васильевичу Гостскому на свободную торговлю на ярмарке в Почаеве. – 3 березня 1758 р. – 2 арк. (оригінал, мова польська).
Ф. 301.
452.     Спр. 234. Некоторіе памятники православия на Волыни, – 119 арк.

Железняк О. О. Бібліографія публікацій про друкарню Почаївського Свято-Успенського монастиря та її видання / Олена Железняк // Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : зб. наук. праць. - К. : НБУВ, 2011. - С. 247-261.