АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Свято-Успенській храм в с. Качин Камінь-Каширський район Волинська область
Пам'ятки
Свято-Успенській храм в с. Качин...

Інше

Ляшенко О. Л. Польські стародруки з "розпорошених" колекцій університетської бібліотеки | Друк |
Читальний зал - Бібліографія
Ляшенко О. Л. Польські стародруки з "розпорошених" колекцій університетської бібліотеки / О. Л. Ляшенко // Вісник Одеського національного університету.  2010 . – Том 15. Вип. 21 : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство . – С. 159-170.
Ó ñòàòò³ ïîäàíî õàðàêòåðèñòèêó ïðèì³ðíèê³â âèäàíü ïîëüñüêèõ ñòàðîäðóê³â �
«ðîçïîðîøåíèõ» êîëåêö³é, ùî çáåð³ãàþòüñÿ ó ôîíäàõ Íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè Îäå�
ñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ². ². Ìå÷íèêîâà. Íàäàºòüñÿ êîðîòêè�
àíàë³ç ïðèì³ðíèê³â ç êíèæêîâèõ ç³áðàíü Ã. ²ë³íñüêîãî, À. Ä. Òèøêåâè÷à ³ Å. Äî�
ë³âè Ñòàæèíñüêîãî, ðîçêðèòî îñîáè âëàñíèê³â êíèãîçá³ðåíü�
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïîëîí³êà, ñòàðîäðóêè, ïðèâàòí³ êíèæêîâ³ êîëåêö³¿, Ãåíð³ê ²ë³í�
ñüêèé, ºïèñêîï æìóäñüêèé Òèøêåâè÷, ãðàô Äîë³âà Ñòàæèíñüêèé�
氀慯d潣瑮湥⵴祴数:㍥㔸㐵氀

ЗавантажитиЗавантажити