АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Гурток молоді костопільської церкви євангельських християн. Початок 30-х років ХХ ст.
Інше
Гурток молоді костопільської цер...

Інше

Каліщук О. Арсен Річинський у сучасній науковій літературі | Друк |
Читальний зал - Видатні діячі Волині

У статті проаналізовано основні напрямки наукової історіографії вивчення особи Арсена Річинського. Розглянуто основні проблеми, які потребують подальшого дослі­дження. Проведений аналіз засвідчив неповноту розкриття цієї проблеми в науковій літературі та необхідність проведення подальших студій.

Ключові слова: Арсен Річинський, духовна еліта, громадсько-політична діяльність, Волинь.

До постатей XX ст., які, з одного боку, залишили помітний слід в українській історії, а з іншого – доля яких є яскравим віддзеркаленням істо­рії свого народу, належить Арсен Річинський. Його багатогранність вражає – практикуючий лікар, богослов, публіцист, видавець, історик, етнограф, лінгвіст, композитор, засновник етнології релігії в україн­ському релігієзнавстві, визнаний ідеолог українського православ’я. Незважаючи на це, тривалий час він був забутий і лише із здобуттям Україною незалежності зайняв належне місце в її культурному про­сторі. Опосередковано це засвідчують відповідні численні статті в енциклопедичних та довідкових виданнях. Варто вважати не випадко­вим пильний інтерес до постаті Арсена Річинського науковців.

Як демонструє аналіз історіографії, чимало уваги дослідники приділили розширенню джерельної бази вивчення особи Арсена Річинського. Т. Гуцаленко, О. Ільїн, В. Комар, А. Пісоцький, А. Силюк своїми студіями суттєво розширюють археографію питання.

Чимало питань у дослідників викликала біографія Арсена Річинського. Зокрема, вчені зверталися до реконструкції біогра­фічних даних, його ролі в організації Луцького церковного з’їзду та роботі в Українському виконавчому церковному комітеті (А. Гудима). Цінними слід вважати результати В. Борщевича, у яких автор відзна­чив, що А. Річинському як одному із організаторів з’їзду належала важ­лива роль у виробленні програми дій українського церковного руху. Чимало фактичного матеріалу вміщено в книзі Ю. Візітів, де висвіт­лено діяльність А. Річинського як керівника Володимир-Волинського пластового осередку.

О. Ільїн та А. Пісоцький описують перебування Арсена Річинського в концентраційному таборі Береза Картузька. Як засвідчує, напри­клад, відповідне гасло «Української малої енциклопедії» Євгена Онацького, тривалий час ми не мали достовірної інформації щодо смерті відомого волинянина. Адже там озвучена версія про загибель Арсена Річинського у Володимирській в’язниці 1941 р. під час розстрі­лів радянськими каральними органами. Як показали результати остан­ніх дослідницьких пошуків, це не відповідає істині, бо життя Арсена Річинського обірвалося значно пізніше. Він помер 13 квітня 1956 р. і похований був на цвинтарі станції Джусали Кизил-Ординської обл.

Одними з перших присвятили низку статей діяльності і творчій спадщині А. Річинського Л. Михальчук та А. Річинська. Опосередковано його особа представлена в працях Б. Савчука, де він зреконструював участь А. Річинського в українському церковному русі та приді­лив увагу його співпраці з товариством «Просвіта». Автор стисло розкрив основні моменти підготовки Луцького з’їзду за сприяння «Просвіти», яка намагалася надати організованого та цілеспрямова­ного характеру цій акції.

Головно дослідженню українізаційних процесів у Православній церкві 20–30-х рр. XX ст. присвячені праці Н. Стоколос. У них вона – показала зміст політики польської влади щодо Православної Церкви, охарактеризувала трансформації релігійного життя на західноукра­їнських землях у контексті державно-церковних процесів і приділила увагу участі в них А. Річинського. Окремої згадки заслуговують студії М. Кучерепи, який присвятив чимало наукових студій А. Річинському як визначному діячеві національного церковного руху на Волині та дослідив його перебування у Володимир-Волинській в’язниці 1939 р.

Внеском удослідження теми є доробок Л. Кондратика, В. Петро­вича, І. Скакальської, де представлені погляди А. Річинського як видат­ного діяча національного відродження XX ст., та П. Кралюка, який осмислив його наукову спадщину.

Окремий напрям складають дослідження поглядів Арсена Річинського як богослова, яким присвячені студії О. Бучми, Н. Войтюк, В. Дрозда, А. Колодного та П. Яроцького.

Практично відсутні наукові розвідки про публіцистичну та редакторську діяльність А. Річинського. Дотичною до даної теми є лише публікація Г. Дем’янчука та О. Альошиної.

Беззаперечно, одним із перших комплексних досліджень особи Арсена Річинського в сучасній науці слід вважати дисертаційне дослідження Оксани Альошиної «Діяльність Арсена Річинського в контексті українізації Православної Церкви в Польщі (20–30-х рр. XX ст.)». Слід вважати важливим виділення нею питань, які потре­бують подальшого поглибленого вивчення. Зокрема, на увагу вітчиз­няних науковців, на її думку, заслуговує обґрунтування А. Річинським необхідності відродження українських традицій культово-обрядової практики православ’я.

Результатом наукових напрацювань сучасної вітчизняної історіо­графії реконструйовано біографію Арсена Річинського, його діяль­ність як громадського та культурного діяча, богословські погляди та ін. Таким чином, його особа зайняла належне місце в національній історії та отримала належне визнання в нащадків.

Список джерел і літератури:

 1. Альошина О. Видавнича діяльність А. Річинського на Волині у 20-х рр. XX ст. / О. А. Альошина // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер.: Історичне релігієзнавство. – 2011. – Випуск 4. – С. 3–10.
 2. Альошина О. Відлучення Арсена Річинського від православної церкви / О. А. Альошина // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». – 2012. – Випуск 6. – С. 3–12.
 3. Альошина О. Внесок А. Річинського в процес запровадження української мови в практику Православної церкви в Польщі / О. Альошина // Українське релігієз­навство. – К., 2009. – Випуск 52. – С . 108-116.
 4. Альошина О. Громадська діяльність Арсена Річинського у кінці 20-х – поч.атку 30-х рр. XX ст. / О. А. Альошина // Наукові записки Національного універси­тету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». – 2015. – Випуск 12. – С. 16–24.
 5. Альошина О. Діяльність А. Річинського / О. Альошина // Актуальні про­блеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: Видавництво РДГУ. – Випуск 15. – С. 32–35.
 6. Альошина О. Діяльність Арсена Річинського в контексті українізації Православної церкви в Польщі (20–30-ті рр. XX ст.): автореф. дис. канд. іст. наук: спец. 09.00.11 «Релігієзнавство» / Альошина Оксана Анатоліївна – Нац. ун-т «Остроз. акад.». – Острог, 2011. – 20 с.
 7. Альошина О. Праця А. Річинського «Сучасний стан церковно-релігійного життя української людності в Польщі» (1927 р.) як важливе джерело з істо­рії Православної церкви в міжвоєнний період» / О. Альошина // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: Видавництво РДГУ 2008. – Випуск 14. – С. 273–277.
 8. Альошина О. Роль А. Річинського у підготовці та проведенні Луцького церков­ного з’їзду / О. Альошина // Збірник навчально-методичних матеріалів і науко­вих статей історичного факультету. – Луцьк: Видавничий відділ Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2008. – Випуск 14. – С. 129–133.
 9. Альошина О. Участь А. Річинського у русі за українізацію Православної церкви / О. Альошина // Мандрівець. – Тернопіль: Видавництво «Мандрівець», 2010. – Випуск 3. – С. 28–31.
 10. Базик Д. Річинське бачення релігійної свідомості праукраїнців. / Д. Базик // Арсен Річинський і сучасний стан духовного поступу українського народу: наук, зб. / ред. А. Колодний, П. Мазур. – К. ; Кременець: б. в., 2011. – С. 51–55.
 11. Білавич І. Арсен Річинський – лікар, пластовий і просвітницький діяч / Іван Білавич // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Педагогічна персонал істика: теорія, історія, освітня практика», присвяченій 160-річчю від дня народження С. Русової (25 лютого 2016 р., м. Івано-Франківськ, Україна) / за заг. ред. Т. К. Завгородньої. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 7–11.
 12. Бучма О. Релігія і сучасні проблеми буття нації (в проекції творчої спадщини А. Річинського) / О. В. Бучма // У країнське релігієзнавство. – 2007. – №41. – С. 38–45.
 13. Войтюк Н. Поборники українського православ’яна Волині (Никанор Абрамович, Арсен Річинський, Афанасій Робітницький) / Надія Войтюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Християнство в історії і культурі Володимир-Волинського та річниці Хрещення Київської Русі та першої писемної згадки про м. Володимир- Волинський. – Луцьк, 2013. – С. 17–31.
 14. Гудима А. Арсен Річинський в нашому сьогоденні / А. Гудима // Арсен Річинський і сучасний стан духовного поступу українського народу : наук. зб. / ред. А. Колодний, П. Мазур. – К.; Кременець: б. в., 2011. – С. 37–43.
 15. Гудима А. Лікар Арсен Річинський – св.ятий сповідний українського православ’я І Арсен Гудима. – Тернопіль, 2010. – 27 с.: фот.
 16. Гудима А. Харизма Арсена Річинського / А. М. Гудима. – Вид. 2-ге, випр. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 144 с.
 17. Гуцаленко Т. Кілька нових штрихів до біографії Арсена Річинського (за матері­алами відділу рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України) / Т. Гуцаленко.. Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і ковельчани в історії України та Волині: Матеріали XII Всеукр. наук, іст.-краєз. конф.: зб. наук, праць. – Луцьк, 2003. – Ч. 2. – С. 28–30.
 18. Дрозд Б. Арсеній Річинський - волинський церковний діяч / протоієрей Володимир Дрозд // Волинський Благовісник: богословсько-історичний науковий журнал Волинської Православної Богословської Академії Української Православної Церкви Київського Патріархату / ред. кол.: протоієрей Ігор Швець (голов, ред.) та ін. – Луцьк, 2013. – № 1. – С. 207–220.
 19. Ільїн О. Арсен Річинський і Український сеймовий клуб з виборів 1922 р. / О. Ільїн // Арсен Річинський і сучасний стан духовного поступу українського народу : науковий збірник / за ред. А. Колодного, П. Мазура. – К.; Кременець, 2011. – С. 71–78.
 20. Ільїн О. Арсен Річинський у березо-картузькому концтаборі / О. Ільїн // Арсен Річинський і проблеми помісної Української Церкви : наук, збірник міжнарод­них Річинських читань / за ред. А. Колодного і А. Гудими. – Тернопіль: Ред.-вид. відділ, Галицький ін-т ім. В. Чорновола, 2008. – С. 85–87.
 21. Ільїн О. Ще раз про листування А. Річинського із сенатором М. Чернавським та їх боротьбу за українізацію православної церкви / О. Ільїн // Матеріали VIII Міжнародних Річинських читань до 120-річчя з дня народження Арсена Річинського: наук. зб. / за ред. Анатолія Колодного та Петра Мазура-, Укр. Асоц. Релігіє знавців, від. релігієзнавства Ін-ту філос. ім. Г. С. Сковороди, Кременец. мед. училище ім. Арсена Річинського. – К.; Кременець: б. в., 2012. – С. 116–123 (260 с.).
 22. Киридон А. М. Українська автокефальна православна церква у творчості Арсена Річинського // Історія релігій в Україні: Праці ХІІ-Ї міжнар. наук, конф., м. Львів, 20–24 трав. 2002 р. – Львів: Логос, 2002. – Кн. 1. – С. 190–194.
 23. Киридон А. М. Постання Української автокефальної православної церкви в ході української революції 1917–1921 років: погляд Арсена Річинського //Духовність – народові: Альманах до 110-річчя від дня народження Арсена Річинського. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – С. 69–76.
 24. Колодний А. Арсен Річинський – ідеолог Українського Православ’я / А. Колодний // Релігійна панорама. – 2006. – № 10. – С. 58–60.
 25. Колодний А. Життя і творчість Арсена Річинського – самовіддане служіння Богу й Україні / А. Колодний, О. Саган // Річинський А. Проблеми української релігій­ної свідомості. – К.; Тернопіль : Світ знань, 2000. – С. 9–47.
 26. Колодний А. Життя і творчість Арсена Річинського / А. Колодний, О. Саган // Відомості УАПЦ (Англія). – 2000. – № 3. – С. 13–20.
 27. Колодний А. Національна мова як важливий чинник релігійного життя (за творчим доробком А. Річинського) / А. Колодний // Духовність – народові. Альманах до 110-річчя від дня народження Арсена Річинського. – К.; Тернопіль; Кременець, 2002. – С. 12–22.
 28. Колодний А. Святитель Арсен Річинський про особливості російсько-православ­ної релігійності / А. Колодний // Релігійна панорама: інформаційно-аналітичний журнал. – 2010. – № 1 (121). – С. 38–44.
 29. Комар Б. Громадська й культурна діяльність Арсена Річинського на Волині (за матеріалами Волинського краєзнавчого музею) / В. Комар // Минуле і сучасне Волині: Олександр Цинкаловський і край: Матеріали IX наук, іст.-краєзн. конф. – Луцьк, 1998. – С. 64–65.
 30. Комар В. Діяльність Арсена Річинського (за матеріалами Волинського краєзнав­чого музею) / В. В. Комар, О. А. Савчук // Українська національна ідея: історія і сучасність: наук. зб. – Житомир, 1997. – С. 34–35.
 31. Кондратик А. Арсен Річинський про співвідношення християнського універса­лізму і націоналізму / Л. Кондратик // Відомості митрополії УАПЦ у діаспорі й єпархії і у Великій Британії. – Лондон, 2003. – Ч. 4. – С. 8–15.
 32. Кралюк П. «Білі плями» в історії української філософії: наукові нариси / П. М. Кралюк. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 137–157 (164 с.).
 33. Кралюк П. Аристократ духу / П. П Кралюк // Кралюк П. П. Любомудри Володимири. – Луцьк : Твердиня, 2010. – С. 93–166 (168 с.).
 34. Кралюк П. Арсен Річинський про синтетичну релігійну ідею в слов’ян та україн­ців / П. Кралюк, М. Кучерепа. Арсен Річинський – діяч українського церковного руху на Волині / Микола Кучерепа // Інтелектуальна еліта Волині. – Луцьк : Волинські старожит­ності, 2012. – С. 114–126.
 35. Кучерепа М. Арсен Річинський – діяч українського церковного руху на Волині / М. Кучерепа // Інтелектуальна еліта Волині. – Луцьк : Волинські старожитності, 2012. – С. 114–126.
 36. Кучерепа М. Арсен Річинський – діяч українського церковного руху на Волині / М. Кучерепа // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Олександр Цинкаловський і край. – Луцьк, 2008. – Вип. 27. – С. 152–157.
 37. Кучерепа М. Діяч українського церковного руху на Волині (Арсен Річинський) / М. Кучерепа, Л. Михальчук // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Володимир-Волинський в історії України та Волині: Матеріали Волин. наук, іст.-краєзн. конф., присвяч. 13-й річниці Незалежності України та 680-й річниці надання Володимиру-Волинському магдебурзького права: зб. наук. пр. – Луцьк, 2004. – С. 81–85.
 38. Кучерепа М. Діяч українського церковного руху на Волині (Арсен Річинський) / М. Кучерепа // Реабілітовані історією: у 27 т. Волинська область / авт. тексту М. М. Кучерепа, В. В. Вісин, О. Ю. Ленартович, В. В. Онищук, О. І. Півень, О. П. Сущук. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2010. – Кн. 1. – С. 594–601.
 39. Мазур О. Батько Арсена Річинського / О. Мазур, О. Ільїн // Арсен Річинський і сучасний стан духовного поступу українського народу: наук. зб. / ред. А. Колодний, 17. Мазур. – К.; Кременець: б. в., 2011. – С. 63–71.
 40. Марценюк Р. Арсен Річинський:   від лікаря до релігійного діяча / Р. О. Марценюк // Українська біографістика: зб. наук. пр. – К. : Нац. Б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2011. – Вип. 8. – С. 222–236.
 41. Михайлов П. Аристократ духу. Арсен Річинський як мислитель і громадський діяч / П. Михайлов // Україна. Духовні острови: зб. текстів учасн. Всеукр. кон­курсу. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – С. 185–218.
 42. Павличко Я. Спадщина Арсена Річинського / Я. Павличко // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Володимир-Волинський в історії України та Волині: Матеріали XIV Волин. іст.-краєз. конф., присвяченої 13-й річниці Незалежності України та 680-й річниці надання Володимиру-Волинському магдебурзького права: зб. наук. пр. – Луцьк, 2004. – С. 127–131.
 43. Петрович В. Громадсько-просвітницька діяльність Арсена Річинського на Волині у 20–30-х pp. XX ст. / Валентина Петрович, Ігор Петрович, Василь Притулюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного універси­тету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 3 (328): історичні науки. – С. 177–183.
 44. Пісоцький А. Арсен Річинський в становленні національної свідомості Волині в 20–30-х роках XX століття / А. М. Пісоцький // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і ковельчани в історії України та Волині: матеріали XXIX Всеукр. наук, іст.-краєз. конф., присвяченої 490-й річниці надання Ковелю магдебурзь­кого права, м. Ковель, 5–6 груд. 2008 p.: зб. наук. пр. – Луцьк : Надстир’я, 2008. – С. 222–224.
 45. Пісоцький А. З листування Річинських / А. М. Пісоцький // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Олександр Цинкаловський і край. – Луцьк, 2008. – Вип. 27. – С. 157–159.
 46. Пісоцький А. Перебування Арсена Річинського в польському концентраційному таборі Береза Картузька / А. Пісоцький // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Горохівщина в історії України і Волині: матер. XXXI Всеукр. наук.-практ. іст.- краєз. конф. – Луцьк, 2009. – С. 293–298.
 47. Річинський Арсен (1892–?) / Енциклопедія українознавства. – Львів, 1998. – Т. 7. – С. 25–29.
 48. Річинський Арсен // Українська журналістика в іменах / Заред. М. М. Романюка. – Львів, 1994. – Випуск 1. – 234 с.
 49. Річинський Арсен Васильович // Тернопільський енциклопедичний словник: у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2008. – Т. 3: П–Я. – С. 184–189.
 50. Річинський Арсен, український діяч Волині / Леонюк В. Словник Берестейщини. – Львів, 1996. – С. 264.
 51. Річинський А. // Провідники духовності України. – К., 2003. – С. 143–144.
 52. Річинський Арсен // За тебе, Україно... з архіву в’язнів концтабору Береза Картузька (1934–1935) часів II Річі Посполитої Польської / Олександр Ільїн, Сергій Шандрук, Петро Мазур, Арсен Гудима. – Тернопіль: Тернограф. – С. 178–179.
 53. СилюкА. Арсен Річинський в документах і матеріалах Волинського краєзнавчого музею / А. Силюк, Г. Бондаренко // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і ковельчани в історії України та Волині: матеріали XII Всеукр. наук, іст.-краєзн. конф., присвяч. 12-й річниці Незалежності України і 485-й річниці надання Ковелю Магдебурзького права. – Луцьк, 2003. – Ч. 2. – С. 57–60.
 54. Скакальська І. Арсен Річинський: громадсько-релігійна та краєзнавча діяльність на Волині / І. Б. Скакальська // Матеріали VIII Річинських читань до 120-річчя з дня народження Арсена Річинського / за ред. А. Колодного та П. Мазура. – К.; Кременець, 2012. – С. 109–116.
 55. Скакальська І. Громадсько-релігійна та краєзнавча діяльність Арсена Річинського / І. Б. Скакальська // Збірник наукових праць Харківського наці­онального педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. – Серія «Історія та географія». – Харків : Колегіум, 2012. – Вип. 45. – С. 196–201.
 56. Скакальська І. Діяльність української еліти на теренах Волині міжвоєнного періоду XX ст.: С. Жук, А. Річинський та У Самчук / І. Б. Скакальська // Наук, записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль: вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Ч. 2. – (історія). // Українська історична біографістика: забуте і невідоме / за заг. ред. проф. М. М. Алексіевця. – С. 182–189.
 57. Стоколос Н. Арсен Річинський і боротьба за українізацію православної церкви на Волині / Надія Стоколос // Людина і світ. – 1998. – № 2. – С. 33–37.
 58. Шмадило І. Постать Арсена Річинського в сучасному українському релігієзнав­стві / Ірина Шмадило // Українське релігієзнавство: Бюлетень Укр. Асоціації релігіє знавців і Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України / гол ред. А. Колодний. – К., 2014. – № 71–72: Релігієзнавство в актуаль­ності його проблем. – С. 33–39.
 59. Яроцький П. Арсен Річинський – богослов, полеміст / П. А. Яроцький // Український богослов: історичний і теологічний щорічник. Вип. 2 / голов, ред. А. Аенисенко. – К., 2003. – С. 52–54.

 

 Каліщук О. Арсен Річинський у сучасній науковій літературі / О. Каліщук // Державотворення і помісність Церкви: історичні процеси та сучасні реалії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. ВПБА УПЦ КП. – Луцьк, 2017. – С. 99–106.